SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non Đông Hương – TP. Thanh Hóa

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non Đông Hương – TP. Thanh Hóa

Môi trường sống bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội và vật chất nhân tạo bao quanh con người. Môi trường là tài sản chung, tài sản vô giá của cả cộng đồng. Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, bị huỷ hoại nghiêm trọng, gây nên sự mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ở Việt Nam rừng tiếp tục bị tàn phá và thu hẹp; Tài nguyên đất, nước ngọt, đa dạng sinh học đang bị suy thoái; môi trường ô nhiễm do công nghiệp và đô thị hoá; hệ thống giao thông cấp thoát nước kém; khói bụi, tiếng ồn, rác thải .

Một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng trên là do sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người. Vì vậy hiểu biết về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường trở thành vấn đề cấp bách, có tính chiến lược toàn cầu và là vấn đề có tính xã hội sâu sắc, cần được giáo dục cho con người ngay từ tuổi thơ.

Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Giáo dục bảo vệ môi trường là quá trình giáo dục có mục đích, thông qua các hoạt động giáo dục nhằm làm cho con người trong cộng đồng quan tâm đến các vấn đề của môi trường, có sự hiểu biết về môi trường, có thái độ, kỹ năng và hành vi tốt trong việc bảo vệ môi trường.

Xác định được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết về vấn đề bảo vệ môi trường. Bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn hướng dẫn về việc “Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non”, một trong những giải pháp trọng tâm đó là chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mầm non”.

 

doc 22 trang thuychi01 29/05/2020 70
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non Đông Hương – TP. Thanh Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC
NỘI DUNG
Trang
1. MỞ ĐẦU
1
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
2
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2
1.5. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA SÁNG KIẾN 
3
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
3
2.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 
3
2.2.THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
3
2.3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
6
2.3.1. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức ....
 6
2.3.2.Chỉ đạo giáo viên các lớp thường xuyên đổi mới môi trường...
8
2.3.3. Cải tạo và đổi mới môi trường..... 
10
2.3.4. Tổ chức nhiều hoạt động ..........
12
2.3.5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực hiện ..... 
13
2.3.6. Nâng cao khả năng sáng tạo..............
14
2.4. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
15
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
18
3.1 KẾT LUẬN
18
3.2. KIẾN NGHỊ
19
TÀI LIỆU THAM KHẢO
20
1 . MỞ ĐẦU	
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Môi trường sống bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội và vật chất nhân tạo bao quanh con người. Môi trường là tài sản chung, tài sản vô giá của cả cộng đồng. Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, bị huỷ hoại nghiêm trọng, gây nên sự mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ở Việt Nam rừng tiếp tục bị tàn phá và thu hẹp; Tài nguyên đất, nước ngọt, đa dạng sinh học đang bị suy thoái; môi trường ô nhiễm do công nghiệp và đô thị hoá; hệ thống giao thông cấp thoát nước kém; khói bụi, tiếng ồn, rác thải ... 
Một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng trên là do sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người. Vì vậy hiểu biết về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường trở thành vấn đề cấp bách, có tính chiến lược toàn cầu và là vấn đề có tính xã hội sâu sắc, cần được giáo dục cho con người ngay từ tuổi thơ.
Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 
Giáo dục bảo vệ môi trường là quá trình giáo dục có mục đích, thông qua các hoạt động giáo dục nhằm làm cho con người trong cộng đồng quan tâm đến các vấn đề của môi trường, có sự hiểu biết về môi trường, có thái độ, kỹ năng và hành vi tốt trong việc bảo vệ môi trường.
Xác định được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết về vấn đề bảo vệ môi trường. Bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn hướng dẫn về việc “Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non”, một trong những giải pháp trọng tâm đó là chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mầm non”.
Giáo dục bảo vệ môi trường ở trường mầm non là cung cấp cho trẻ những kiến thức sơ đẳng về môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ nhằm tạo ra thái độ, hành vi đúng của trẻ đối với môi trường xung quanh. Việc khám phá quy luật của tự nhiên nhằm mục đích bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ lứa tuổi mầm non.
Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mầm non hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi lẽ giai đoạn trẻ từ 3 - 6 tuổi là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Chính trong giai đoạn này diễn ra sự phát triển mạnh mẽ về trí tuệ và thể chất, hình thành dồn dập các năng lực khác nhau, đặt nền móng cho những nét cá tính và các phẩm chất đạo đức của nhân cách. Đây là thời kỳ quan trọng để hình thành cơ sở của thái độ đúng đắn với thế giới xung quanh. 
Hoạt động và giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non được lồng ghép, tích hợp vào các giờ học, các hoạt động như: Hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, giờ đón trả trẻ...thì giáo dục bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả cao. Xuất phát từ thực tiễn ở nhà trường đã thực hiện, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non Đông Hương – TP. Thanh Hóa” để nghiên cứu mong muốn tìm ra các biện pháp hữu hiệu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
	1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
 - Mục đích của tôi khi nghiên cứu đề tài này là đi sâu vào một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường hoạt động và giáo dục bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non Đông Hương.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò trách nhiệm của giáo viên, giúp cho giáo viên có những kinh nghiệm trọng việc xây dựng môi trường giáo dục và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.
- Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ giáo viên. 
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU :
 Nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường hoạt động và giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non. 
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Dựa trên một số tài liệu về xây dựng môi trường hoạt động và giáo dục bảo vệ môi trường, các thông tin đại chúng, các chuyên đề, các tác giả trong ngành ... để thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài.
- Phương pháp điều tra: Khảo sát chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh trước và sau khi áp dụng các biện pháp chỉ đạo.
- Phương pháp thực hành: Xây dựng kế hoạch, tập huấn, dự giờ giáo viên
- Phương pháp thống kê: Thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu khảo sát đội ngũ giáo viên và trẻ trước và sau khi áp dụng các biện pháp thực hiện.
- Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm: Đánh giá những kết quả, kinh nghiệm, đối chiếu với thực tiễn.
1.5. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
Chú trọng đến nội dung nâng cao khả năng sáng tạo và tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động .
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN :
Như chúng ta đã biết: Giáo dục bảo vệ môi trường là mối quan tâm của toàn xã hội. Bảo vệ môi trường là vấn đề tuy không mới nhưng luôn được đặt lên hàng đầu với bất kì Quốc gia nào. Đặc biệt là ở Việt Nam một Quốc gia đang phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.
Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này, do vậy trong chương trình giáo dục nói chung đặc biệt là giáo dục mầm non đã đi sâu đề cập đến nội dung giáo dục bảo vệ môi trường. 
Việc tạo dựng thói quen tốt cho trẻ mầm non có khái niệm đúng đắn về môi trường là một việc làm quan trọng để từ đó hình thành nhân cách cho trẻ. Một trong những thói quen có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển tư duy, đạo đức, lối sống ... của trẻ trong trường mầm non là văn hóa môi trường, cùng với nó là xây dựng môi trường giáo dục vừa đảm bảo về kiến thức đồng thời phù hợp với lứa tuổi mầm non.
2.2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 * Thuận lợi:
Bản thân và 100% cán bộ giáo viên trong trường đã được tham gia đầy đủ các lớp chuyên đề do Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức, đặc biệt là chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 82% trên chuẩn, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, giàu kinh nghiệm việc chăm sóc giáo dục trẻ.
Đã thực hiện chuyên đề trong nhiều năm nên cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi ở các lớp và nhà trường tương đối đồng đều, đáp ứng được yêu cầu của trường chuẩn Quốc Gia. Các phòng học rộng rãi thoáng mát, đảm bảo đúng quy định. Khuôn viên nhà trường trong năm học này đã được đầu tư cải tạo có nhiều cây xanh, có môi trường sạch sẽ, khuôn viên thoáng mát, mua sắm bổ sung thêm nhiều trang thiết bị đồ chơi ngoài trời và đồ dùng đồ chơi các nhóm lớp cho bé hoạt động vui chơi 
Trong những năm gần đây, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện chăm lo về cơ sở vật chất để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Bên cạnh đó nhà trường có sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban chấp hành hội cha mẹ phụ huynh học sinh đã luôn sát cánh phối hợp có hiệu quả cùng nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, tài trợ kinh phí cho các hoạt động thi đua, tuyên truyền, xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường.
 	* Khó khăn :
- Số trẻ đến trường ngày càng đông nên diện tích so với số trẻ vẫn còn thiếu, đồ dùng, đồ chơi tuy đã được cải thiện nhưng so với yêu cầu còn chưa đủ đáp ứng các hoạt động của trẻ.
- Một số giáo viên còn đối phó trong việc thực hiện nội dung chuyên đề như: trang trí, tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho trẻ, phụ huynh, tự làm đồ dùng đồ chơi...
Để xây dựng môi trường giáo dục và giáo dục bảo vệ môi trường trong trường Mầm non Đông Hương có hiệu quả tôi đã tiến hành khảo sát đầu năm học 2016 - 2017
Kết quả như sau:
TT
Nội dung
Tổng số
Kết quả
Đạt
Chưa đạt
Số lượng
%
Số lượng
%
I
Điều kiện thực hiện
1
Số lớp có công trình vệ sinh đảm bảo yêu cầu và có đầy đủ đồ dùng tối thiểu phục vụ chăm sóc vệ sinh cho trẻ.
10 lớp
9
90
1
10
2
Số lớp có môi trường trong lớp sinh động, phong phú theo hướng mở, linh hoạt....vị trí phù hợp với tính chất hoạt động của từng góc. Sắp xếp khoa học, thuận tiện với trẻ khi sử dụng.
10 lớp
8
80
2
20
3
Số lớp có nhiều loại đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh.... do cô và trẻ sưu tầm, tự làm bằng phế liệu và các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương 
10 lớp
7
70
3
30
4
Môi trường ngoài lớp học (sân chơi rộng, đảm bảo an toàn, đủ 5 loại đồ chơi ngoài trời, có đa dạng các loại cây, có vườn thiên nhiên cho trẻ, có hệ thống cống rãnh, xử lý rác đúng quy định, có nguồn nước sạch.....)
10 lớp
8
80
2
20
II
Chất lượng đội ngũ
1
Số cán bộ giáo viên có trình độ chuẩn trở lên. Nắm vững nội dung chuyên đề. Xây dựng được kế hoạch chuyên đề phù hợp thực tiễn
26 cô
22
85
4
15
2
Nắm vững phương pháp, kích thích được tính tích cực hoạt động và sự say mê, sáng tạo của trẻ trong khi tham gia hoạt động, linh hoạt khi tổ chức.
26 cô
22
85
4
15
3
Chú trọng việc xây dựng môi trường hoạt động, tận dụng phế liệu làm đồ dùng đồ chơi, thường xuyên thay đổi cách trang trí, sắp xếp trong lớp để tạo hứng thú cho trẻ.
26 cô
20
77
6
23
4
Sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường
26 cô
24
92
2
8
III
Chất lượng trên trẻ
1
 Về kiến thức: Trẻ nắm được một số kiến thức sơ đẳng về môi trường sống, bảo vệ môi trường và vệ sinh cá nhân.(môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, mối quan hệ giữa con người với môi trường, sự ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường)...
420 trẻ/10 lớp
320
62,8
190
37,2
2
Về kỹ năng-hành vi: Có thói quen sống gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ. Tích cực tham gia các hoạt động gần gũi, vừa sức để giữ gìn, bảo vệ môi trường trường, lớp, gia đình, nơi ở. Có phản ứng với hành vi của con người làm bẩn môi trường và phá hoại môi trường...
420 trẻ/10lớp
258
61.4
162
38.6
4
Tự giác thực hiện một số thao tác vệ sinh cá nhân.
 420 cháu
265
63
155
37
3
Về thái độ-tình cảm: Yêu quí, gần gũi với thiên nhiên. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vật nuôi. Quan tâm đến những vấn đề của môi trường trường, lớp, gia đình...
420 cháu
269
64
151
36
Kết quả khảo sát trên cho thấy:
- Về điều kiện thực hiện: Các lớp đã tương đối đầy đủ đồ dùng, đồ chơi theo quy định. Giáo viên đã biết bố trí sắp xếp các góc chơi, biết phân chia các góc phù hợp, có sáng tạo trong việc trang trí, sắp xếp, tự làm và sưu tầm một số đồ dùng đồ chơi nhưng chưa đẹp mắt, chưa thuận tiện cho việc sử dụng, chưa đa dạng phong phú về chủng loại và chưa thực hiện thường xuyên.
Sân chơi rộng, an toàn, đồ chơi ngoài trời có nhiều chủng loại. Trong trường có nhiều các loại cây, có vườn thiên nhiên của bé được trồng nhiều loại rau, củ, quả khác nhau và thay đổi theo mùa nhưng khai thác sử dụng chưa thường xuyên, bố trí chưa hợp lí, nơi xử lý rác thải chưa kịp thời.....
Chất lượng đội ngũ: 100% có trình độ chuẩn về chuyên môn, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nắm vững nội dung chuyên đề, tuy nhiên do đời sống còn khó khăn nên nhiều giáo viên chưa toàn tâm toàn ý với nghề.
Chất lượng trên trẻ: còn nhiều trẻ giao tiếp kém, rụt dè, chưa mạnh dạn năng động trong các hoạt động, đặc biệt là độ tuổi nhà trẻ và 3 tuổi. Đa số trẻ có những hiểu biết ban đầu về môi trường sống, biết hợp tác chia sẻ với mọi người xung quanh, yêu quý và gần gũi thiên nhiên, biết yêu quý và bảo vệ vật nuôi cây trồng gần gũi trẻ nhưng kỹ năng thao tác còn vụng về như cách chăm sóc cây, con vật, thao tác vệ sinh cá nhân còn hạn chế.
2.3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
2.3.1 Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường về nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ trong trường mầm non:
Ngoài việc tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, tôi còn thường xuyên tổ chức giao ban, sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, hàng tháng với cán bộ giáo viên các tổ và toàn trường, yêu cầu cán bộ giáo viên thường xuyên tích lũy học hỏi nâng cao hiểu biết về nội dung giáo dục bảo vệ môi trường và tạo môi trường hoạt động theo hướng mở phù hợp với từng độ tuổi và địa hình không gian từng lớp. 
Nội dung chuyên đề được lồng ghép, đan xen trong các chủ điểm và xuyên suốt trong cả chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ với 4 nội dung cơ bản là: Con người với môi trường xung quanh trẻ; Con người với động vật và thực vật; Con người với thiên nhiên; Con người với tài nguyên. Cụ thể: 
+ Trong lĩnh vực Con người với môi trường: Giúp trẻ hiểu được thế nào là môi trường bẩn và môi trường sạch và giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh nơi công cộng, không vẽ bậy lên tường, không vứt rác bừa bãi. 
+ Đối với lĩnh vực Con người với thế giới động vật: Thông qua các câu chuyện “Hoa bìm bìm”, “Hoa dâm bụt” giúp trẻ hiểu thêm về đặc điểm của con vật, cây cối, cung cấp cho trẻ những kiến thức cơ bản ban đầu về mối quan hệ động- thực vật- con người và môi trường từ đó trẻ sẽ biết ích lợi của động vật, thực vật đối với con người và ngày càng yêu quý thiên nhiên, không bẻ cành, hái hoa....
Tổ chức chủ đề Tết và mùa xuân giúp trẻ có kiến thức đơn giản về một số nghề, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương nơi trẻ sinh sống. Thông qua các chủ đề như Trường mầm non của bé, Bản thân, Thế giới thực vật, Phương tiện giao thông... hình thành cho trẻ một số kỹ năng như biết vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, nhà ở gọn gàng ngăn nắp, tham gia trồng cây, tưới cây, bỏ rác vào thùng, thu gom rác bẩn... 
Hàng tháng, hàng tuần tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn trường và theo tổ đều đặn, đổi mới nội dung sinh hoạt, chú trọng triển khai các nội dung về tạo môi trường hoạt động và giáo dục bảo vệ môi trường, rút kinh nghiệm vệc lồng ghép tích hợp theo các chủ đề, các hoạt động thường xuyên, phù hợp, hiệu quả
Ví dụ: Đối với chủ đề: “Trường mầm non thân yêu của bé”, ngoài việc lồng ghép các chuyên đề trọng tâm trong năm, chú trọng chỉ đạo giáo viên lồng ghép chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường vào các hoạt động một cách phù hợp như: trẻ biết yêu trường lớp, cô giáo và các bạn, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi trong lớp, biết lau chùi đồ dùng đồ chơi, cất và lấy đồ chơi đúng nơi quy định, khi ra ngoài trời biết yêu quý bảo vệ các loại cây, hoa, đồ dùng đồ chơi ngoài trời, biết nhặt lá rụng giúp cô cho vào thùng rác đúng nơi quy định...
 Đối với các tổ tôi chia ra 3 tổ: Tổ mẫu giáo lớn, Tổ mẫu giáo nhỡ, bé và tổ Nhà trẻ, đầu tuần cho các tổ trưởng giao ban những công việc trọng điểm trong tuần và nội dung giáo dục bảo vệ môi trường ở từng độ tuổi, sau đó tổ trưởng triển khai về các tổ của mình đúng trọng tâm trong tuần.
 Thường xuyên dự giờ thăm lớp, luôn có kế hoạch cụ thể cho các nhóm lớp, xây dựng các giờ dạy mẫu để rút kinh nghiệm. Tăng cường tổ chức cho giáo viên đi tham quan, học tập cách xây dựng môi trường hoạt động và giáo dục bảo vệ môi trường tại các trường mầm non trong và ngoài thành phố như: Trường mầm non Việtkis, Búp Sen Xanh, Trường Thi 
 Thường xuyên tổ chức cho giáo viên làm đồ chơi tự tạo theo chủ đề: mỗi một chủ đề sẽ có 2-3 loại đồ chơi có hiệu quả trưng bày ở văn phòng nhà trường, cho các tổ tự đánh giá, xếp loại và đưa về các lớp để sử dụng.
 Hàng tuần bố trí giáo viên, khuyến khích giáo viên học hỏi thông qua mạng internet Sưu tầm tài liệu về nội dung giáo dục bảo vệ môi trường , truy cập các tranh ảnh trên mạng, lựa chọn băng đĩa về nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phổ biến cho giáo viên học hỏi lẫn nhau
 Phát động các phong trào thi đua trong nhà trường thông qua các hoạt động như: Thao giảng, làm đồ dùng đồ chơi nhân dịp 20/10, 20/11....
Với nhiều hình thức bồi dưỡng nội dung phong phú, chúng tôi đã trang bị cho giáo viên nắm vững kiến thức, kỹ năng phương pháp về giáo dục bảo vệ môi trường và sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ, phù hợp với từng lứa tuổi.
2.3.2 Chỉ đạo giáo viên các lớp thường xuyên đổi mới môi trường hoạt động trong lớp theo hướng mở, phù hợp theo từng chủ đề giáo dục trong năm học
* Chỉ đạo các nhóm lớp trang trí cây xanh trong lớp học:
Để có môi trường trong lớp học xanh - sạch - đẹp, lôi cuốn trẻ trước tiên chỉ đạo giáo viên trồng cây cảnh trong bồ hoa phía trước lớp học, một số cây xanh trang trí ở các góc lớp, các cửa sổ... Các cây xanh trang trí trong lớp học đảm bảo xanh quanh năm, không có gai, không độc, không có sâu bệnh. Có thể trồng cây vào chậu sành, sứ, chậu xi măng, các chai lọ phế thảiđể treo trên cửa sổ, đặt trên các giá đồ chơi, góc lớp hiên chơi sao cho đẹp mắt.
Ví dụ: Cây muống cảnh, trồng trong chai nước khoáng (cắt phần cổ chai) để ở cửa sổ; cây hoa đá, cây trúc nhật, cây rau má cảnh, hoa giấy..(trồng trong chậu để sát chân lan can của  hiên nhà hoặc đặt trên các giá, kệ cảnh )
Đảm bảo khai thác hợp lý mặt sàn, mảng tường, trần nhà, cửa sổ, hiên chơi để bố trí sắp đặt đồ dùng, đồ chơi, cây xanh theo từng chủ đề...
* Tích lũy và sưu tầm đồ dùng, đồ chơi:
Vận động phụ huynh và các cháu quyên góp các loại phế liệu: vỏ hộp sũa, sách, báo, tranh, ảnh, chai lọ, vỏ hộp, vỏ sò, vỏ hến, mẩu gỗ vụn, đá, sỏi, cành cây, thân cây khô, mẫu để chơi cát, đồ sành, sứ, nắp chai...Thông báo với phụ huynh về các bộ sưu tập theo chủ đề của lớp và khuyến khích họ tham gia. (Cần lưu ý các nguyên vật liệu này phải đảm bảo an toàn tuyệt đối không gây hại cho sức khoẻ của trẻ).
Ví dụ: Từ quyển lịch bàn cũ có thể trang trí để thành quyển an bum ảnh
Từ các loại vỏ hộp sữa hình tròn bằng nhựa trang trí, lắp ráp thành các cột của hàng rào trong trò chơi xây dựng...
 	- Tạo cho giáo viên luôn có ý thức tìm kiếm, sưu tầm nguồn nguyên vật liệu phong phú làm đồ chơi cho trẻ:
+ Sưu tầm sách, báo, mũ tai bèo, nón lá, ô xoè, nồi đất, bộ ấm chén bằng, bị cói, rổ rá, dần sàng tre..để trang trí góc chơi dân gian, góc nghệ thuật.
 	+ Sưu tầm các mảnh vải vụn có màu sắc, hình dáng sặc sỡ để làm con rối, cờ đuôi nheo, bộ cài cúc, váy búp bê..
 	+ Sưu tầm các loại hộp các tông, các giá giới thiệu sản phẩm đã hết thời gian trưng bày có thể trang trí thành sân khấu, làm bàn, hoặc làm thành đường hầm cho trẻ chơi, làm giá để đồ dùng
- Tham khảo trên mạng Iternet, các chương trình truyền hình để học tập thêm nhiều cách làm đồ dùng đồ chơi phong phú.
Với cách làm trên đã tạo cho cán bộ giáo viên, phụ huynh và trẻ luôn có ý thức phối kết hợp làm thêm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, giáo dục ý thức tiết kiệm, tái sử dụng phế liệu, hạn chế rác thải, góp phần bảo vệ môi trường sống.
* Bố trí, sắp xếp các góc chơi:
Trong phòng học được chia thành các góc cho phù hợp với nhu cầu hoạt động của trẻ, đáp ứng yêu cầu của chương trình, nhằm giúp trẻ hoạt động tích cực hơn, lựa chọn và thực hiện hoạt động một cách độc lập, ít phụ thuộc vào giáo viên.Vật liệu trong mỗi góc chơi phải phù hợp với mục đích của từng góc, các góc có thể liên kết với nhau xoay quanh chủ đề; ranh giới giữa các góc phải được xác định rõ ràng, có khoảng trống để trẻ di chuyển.
Việc xây dựng môi trường góc cần được chú trọng về việc bổ sung các nguyên vật liệu, các đồ chơi dạng mở giúp trẻ tích cực hoạt động, phù hợp với số lượng trẻ tham gia chơi. 
Ví dụ:
 + Góc sách nên có nhiều sách do cô và trẻ tự làm phù hợp với chủ đề, cần có bàn, ghế nhỏ, đủ ánh sáng cho trẻ ngồi “đọc ”; 
 + Góc chơi phân vai cần chuẩn bị nhiều nguyên liệu cho trẻ 

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_chi_dao_giao_vien_thuc_hien_giao_duc_b.doc