SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non Thành Sơn năm học 2016 - 2017

SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non Thành Sơn năm học 2016 - 2017

Giáo dục mầm non quyết định sự phát triển nhân cách con người mới XHCN. Để quá trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay của ngành học và thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết TWII khóa XIII “đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”. Muốn có được đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, người cán bộ quản lý phải luôn luôn có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó tính đa dạng, phức tạp đặc trưng của ngành học mầm non đó là: Vai trò của người giáo viên mầm non rất quan trọng, là người đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ và là người mẹ thứ 2 của các cháu. Lao động của giáo viên mầm non là lao động mang tính khoa học và nghệ thuật đòi hỏi công phu vì cô giáo là tấm gương cho trẻ học và bắt chước. Chính vì thể mà cô giáo mầm non phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục mầm non [1].

Giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên. Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non nơi tôi đang công tác chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, về thâm niên tuổi đời, tuổi nghề. Chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu giáo dục mầm non. Nhận thức của giáo viên Mầm non về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, còn chung chung; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên, bên cạnh đó năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong nhà trường không đồng đều Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường còn hạn chế [1].

Đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục, vì nó góp phần quyết định đến chất lượng giáo dục theo mục tiêu nhiệm vụ của giáo dục đề ra nói chung và giáo dục Mầm Non nói riêng.

 

doc 16 trang thuychi01 29/05/2020 60
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non Thành Sơn năm học 2016 - 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUAN HÓA
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THÀNH SƠN NĂM HỌC 2016 - 2017
Người thực hiện: Hà Thị Nguyệt
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường MN Thành Sơn
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý 
THANH HÓA, NĂM 2017
	MỤC LỤC
Trang
1. Mở đầu
1
1.1. Lí do chọn đề tài
1
1.2. Mục đích nghiên cứu
2
1.3. Đối tượng nghiên cứu
2
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2
2. Nội dung
2
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 
2
2.1.1. Căn cứ nghiên cứu
3
2.1.2. Những khái niệm cơ bản về vấn đề nghiên cứu
3
2.1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
4
2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại cơ sở giáo dục 
5
2.2.1. Thuận lợi
5
2.2.2. Khó khăn
6
2.3. Những biện pháp thực hiện và phương hướng hoạt động
6
2.3.1. Biện pháp 1: Bồi dưỡng giáo viên thông qua dự giờ
7
2.3.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng thông qua các buôi sinh hoat chuyên môn
7
2.3.3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng giáo viên qua thăm quan, học tập kinh nghiệm, tổ chức chuyên đề.
8
2.3.4. Biện pháp 4: Cử giáo viên đi học các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn
8
2.3.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên.
9
2.3.6. Biện pháp 6: Tổ chức tốt các hội thi
10
3. Kết luận, kiến nghị
11
4.1. Kết luận
11
4.2. Kiến nghị
11
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài 
Giáo dục mầm non quyết định sự phát triển nhân cách con người mới XHCN. Để quá trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay của ngành học và thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết TWII khóa XIII “đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”. Muốn có được đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, người cán bộ quản lý phải luôn luôn có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó tính đa dạng, phức tạp đặc trưng của ngành học mầm non đó là: Vai trò của người giáo viên mầm non rất quan trọng, là người đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ và là người mẹ thứ 2 của các cháu. Lao động của giáo viên mầm non là lao động mang tính khoa học và nghệ thuật đòi hỏi công phu vì cô giáo là tấm gương cho trẻ học và bắt chước. Chính vì thể mà cô giáo mầm non phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục mầm non [1]. 
Giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên. Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non nơi tôi đang công tác chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, về thâm niên tuổi đời, tuổi nghề. Chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu giáo dục mầm non. Nhận thức của giáo viên Mầm non về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, còn chung chung; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên, bên cạnh đó năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong nhà trường không đồng đều Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường còn hạn chế [1].
Đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục, vì nó góp phần quyết định đến chất lượng giáo dục theo mục tiêu nhiệm vụ của giáo dục đề ra nói chung và giáo dục Mầm Non nói riêng. 
Đứng trước yêu cầu nội dung chương trình giáo dục mầm non, đòi hỏi mỗi giáo viên phải thực sự say mê với công việc, luôn luôn tìm tòi khám phá cái mới để phù hợp với chủ đề. Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển mạnh, yêu cầu giáo dục mầm non phải luôn có cái mới, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản cho nền Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ mới giai đoạn lâu dài, sự phát triển trong tương lai của đất nước, phải trải qua quá trình dạy và học trong tất cả các đơn vị trường học là việc làm cần thiết và cấp bách.
Trong năm học 2016 - 2017 trường Mầm non Thành Sơn, tiếp tục thực hiện triển khai các cuộc vận động như: học tập làm theo “ Tấm gương của Bác” Cuộc vận động “ Hai không” cuộc vân động “ Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng cho trẻ noi theo” để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non đầu tiên cán bộ giáo viên cần phải làm đó là: hiểu được nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong đơn vị, có kinh nghiệm và biện pháp trong vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Tiếp tục thực hiện tốt việc chỉ đạo, “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn miền núi 2013 – 2020”. 
Từ thực tế cho thấy, nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên là rất quan trọng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Là một người hiệu trưởng, được Đảng giao dân cử, với trách nhiệm quản lý và chỉ đạo trường mầm non xã vùng cao của huyện, từ khi vào ngành, chưa có lớp học và chưa có mảnh đất dành cho Nhà trường. Nhưng cho đến nay, quy hoạch trường lớp, cơ sở vật chất tất cả đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, bản thân vẫn luôn băn khoăn suy nghĩ, làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường? cần phải rút kinh nghiệm và tìm ra biện pháp nào để quản lý, chỉ đạo chuyên môn được tốt hơn?...Do vậy việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đòi hỏi người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch từng năm, bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên làm thế nào để người giáo viên thấy được nhu cầu cần thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Vậy làm thế nào để giúp giáo viên sáng tạo trong mỗi bài giảng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ? Chính vì thế bản thân tôi mạnh dạn đưa ra đề tài “Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Trường mầm non” làm đề tài nghiên cứu và áp dụng năm học 2016 – 2017.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Thông qua đề tài này, mục đích của tôi Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Thông qua đề tài này, mục đích của tôi là tìm tòi, khám phá ra cách bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho giáo viên ngày càng đạt chất lượng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ cho trẻ ở Trường Mầm non Thành Sơn..
1.4. Phương pháp nghên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận;
- Phương pháp điều tra thực trạng;
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn;
- Phương pháp bồi dưỡng cho giáo viên.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
Bậc học Mầm non là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt nam. Mục tiêu của giáo dục Mầm non là chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ từ 0- 5 tuổi, tạo cơ sở để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ. Đội ngũ giáo viên Mầm non là lực lượng chăm sóc giáo dục trẻ, mọi thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của đội ngũ giáo viên. Từ đó nhiệm vụ bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên lại càng quan trọng hơn, quyết định hơn, làm đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non [1]. 
 Việc xây dựng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên với phương châm là yêu nghề mến trẻ và thực sự là người mẹ hiền thứ hai của trẻ. Để đạt được mục tiêu trên chúng ta phải xây dựng được một tập thể sư phạm của nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đoàn kết, vững mạnh. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của giáo dục hiện nay. 
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh là việc làm rất cần thiết, thường xuyên, liên tục. Vì đội ngũ giáo viên là người quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non. 
2.1.1. Căn cứ nghiên cứu
Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa VII), Nghị Quyết Trung ương 2 (Khóa VIII), Nghị Quyết Trung ương 6 (Khóa IX) đều khẳng định mục tiêu giáo dục đất nước: phải đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ, đặc biệt là nguồn nhân lực ở vùng miền núi vùng dân tộc thiểu số, để đáp ứng công cuộc đổi mới “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của đất nước” [2].
Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 có nêu mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển giáo dục: xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo. Để đạt được mục tiêu đó, “Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo” [3].
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 ban hành Điều lệ trường mầm non kèm theo thông tư 44/2010/TT-BGDĐT [4], Văn bản hợp nhất số 05/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non [5].
2.1. 2. Những khái niệm cơ bản về vấn đề nghiên cứu
Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Những năm đầu đời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ, bởi trẻ bẩm sinh đã có khả năng tiếp thu học tập, não bộ đã được lập trình để tiếp nhận các thông tin cảm quan và sử dụng để hình thành hiểu biết và giao tiếp với thế giới [6]. 
Việc chăm sóc tốt cho trẻ từ lứa tuổi trẻ thơ sẽ góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của trẻ. Giáo dục mầm non sẽ chuẩn bị cho trẻ những kỹ năng như tự lập, sự kiềm chế, khả năng diễn đạt rõ ràng, đồng thời hình thành hứng thú đối với việc đến trường ở bậc tiếp theo là giáo dục tiểu học, tăng khả năng sẵn sàng để bước vào giai đoạn giáo dục phổ thông. Để trẻ có bước đệm tốt nhất trước khi bước vào giáo dục tiểu học cần có 5 lĩnh vực phát triển là kỹ năng ngôn ngữ và nhận thức, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết chung, sự trưởng thành tình cảm, năng lực xã hội, sức khỏe và thể chất [6]..
Qua khảo sát của tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục cho thấy, trẻ được đi học mẫu giáo liên tục từ 18 – 72 tháng tuổi, trẻ tự tin trong giao tiếp, mạnh dạn trong mọi việc trẻ ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình, có lợi nhiều hơn cho mức độ sẵn sàng đi học của trẻ và có tỷ lệ thiếu hụt thấp hơn trẻ không được đi học liên tục từ 18 – 72 tháng tuổi, đặc biệt là ở lĩnh vực phát triển kỹ năng giao tiếp và hiểu biết chung. Vì vậy, những trẻ khi bắt đầu đi học tiểu học nhưng chưa được chuẩn bị thường bị thiệt thòi và thường khó có thể bắt kịp bạn bè [6].
Từ gia đình và nhà trường xã hội đều đưa nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo tiền đề cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1. Để thực hiện được điều này giáo dục mầm non cần tập trung ưu tiên các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ có thể phát triển toàn diện.
Đối với việc chăm sóc và giáo dục trẻ, người giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định việc học tập và phát triển của trẻ. Giáo viên được đào tạo sư phạm mầm non tốt sẽ có nhiều thuận lợi với trẻ tích cực hơn, nhanh nhạy hơn, cung cấp những trải nghiệm về phát triển nhận thức ngôn ngữ phong phú tốt hơn. Vì thế cần phải xây dựng được các chương trình đào tạo giáo viên sư phạm mầm non tốt và các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non đang giảng dạy để giúp họ có những kiến thức mới về sự phát triển của trẻ.
Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ, giúp trẻ phát huy được các khả năng trong giai đoạn đầu của trẻ. Vì vậy cần quan tâm chú trọng hơn đến ngành học mầm non [6].
2.1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
Đặc biệt đối với trẻ lứa tuổi này chủ yếu là ở trường nhiều hơn, ngoài gia đình thì cô giáo được chăm sóc và giáo dục nhiều hơn “Người mẹ thứ hai” để giúp trẻ có thêm tự tin, học hỏi khám phá, được nhiều điều từ chăm sóc và giáo dục ở trường, những kiến thức đầu tiên cho trẻ trong môi trường trường lớp, giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục ra một thế hệ  “Mầm non” tương lai cho đất nước.
Điều trước tiên không thể thiếu ở giáo viên là tình yêu thương đối với trẻ, luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, thực sự là người mẹ hiền thứ hai và trong quá trình CSGD trẻ, giúp trẻ, tích cực tham gia các hoạt động có lòng nhiệt tình và có lòng ham muốn môn học. 
Nắm vững phương pháp giáo dục dành cho trẻ, phải tìm các giải pháp và sử dụng các biện pháp dạy trẻ sao cho phù hợp, sáng tạo và thường xuyên thay đổi các hình thức tổ chức cho trẻ để tránh sự nhàm chán. 
Giáo viên phải là người có kinh nghiệm, phải có tính linh hoạt, tính tích cực tìm tòi, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm qua mạng, từ bạn bè đồng nghiệp, sách báo.
Giáo viên phải là người có kiến thức chuyên môn vững vàng. Có sáng tạo trong lời dẫn dắt bài dạy để gây hứng thú cho trẻ, thường xuyên nghiên cứu sưu tầm các bài thơ, câu truyện, trò chơi phù hợp để lồng ghép tích hợp vào bài dạy. Cần chuẩn bị đồ dùng đẹp, sinh động hấp dẫn. Cần nghiên cứu làm nhiều đồ dùng đẹp khoa học, dễ sử dụng để thu hút trẻ và nâng cao hiệu quả của giờ học.Trong khi dạy, nếu có đủ đồ dùng đẹp, nhất là đồ dùng đó do trẻ tự làm ra thì tiết học sẽ hấp dẫn hơn. Đó là một yếu tố giúp trẻ hào hứng trong học tập và giáo viên truyền thụ kiến thức cho trẻ có nhiều thuận lợi. Sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy một cách thành thạo và phù hợp. Giờ hoạt động phải biết sử dụng đồ dùng phù hợp, gây hứng thú cho trẻ. Biết chọn bài kết hợp phù hợp theo nội dung bài dạy và sắp xếp bài dạy hợp lý, biết chọn nội dung tích hợp, trình bày, hấp dẫn và phù hợp trẻ. Nắm vững đặc điểm nhận thức của từng cá nhân trẻ để có phương pháp dạy phù hợp. Phát triển khả năng nhận thức về toán cho trẻ và đảm bảo chất lượng giáo dục đồng bộ. Kết hợp trong giờ dạy khéo léo, sinh động hấp dẫn gây hứng thú cho trẻ. Trong quá trình dạy, giáo viên phải quan tâm đến kiến thức cá nhân để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp. Phải tạo điều kiện dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Các bài tập chuẩn bị cho giờ hoạt động chung cũng như dạy các kỹ năng về toán cho trẻ.Tạo môi trường, tâm thế thoải mái để trẻ hoạt động môn làm quen với toán. Giáo viên phải có sự tham mưu với nhà trường và phối hợp với các bậc  phụ huynh để có đủ đồ dùng phục vụ cho trẻ hoạt động môn làm quen với toán [6]. 
2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại cơ sở giáo dục 
Trường MN Thành Sơn nằm tại trung tâm xã Thành Sơn, cách trung tâm huyện Quan Hóa khoảng 45 km. Trường có tổng diện tích là: 3.389m2. Nhà trường được thành lập vào năm 2004, trường có 4 điểm trường với tổng số 21 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trình độ chuẩn 7/21 đ/c, trên chuẩn 14/21 đồng chí, Hiện tại, đội ngũ giáo viên của trường là lực lượng trẻ, tuổi đời từ 25 – 40 nhiều giáo viên trẻ mới ra trường.
- BGH: 03 (03: Đại học)
- Giáo viên: 17 (10 ĐH, 7 TC )
- Kế toán: 01 ( ĐH)
- Nhân viên y tế : 0
Nhà trường có: Tổng số phòng học: 09 phòng với 12 lớp học; tổng số học sinh là 209 cháu
2.2.1. Thuận lợi
Trường luôn được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa, của Đảng ủy và UBND Xã Thành Sơn.
Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. 67% CBGV có trình độ đào tạo trên chuẩn.
17/17 giáo viên tham gia thao giảng cấp trường, nhà trường mạnh dạn đăng ký giáo viên tham gia thao giảng cấp huyện, cấp tỉnh và đạt 01 giáo viên giỏi huyện giỏi tỉnh năm học 2016 - 2017.
2.2.2. Khó khăn
Căn cứ vào kết quả năm học vừa qua, thực tế cho thấy chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non Thành Sơn còn nhiều mặt hạn chế, đặc biệt thể hiện rõ trong chất lượng của từng đợt tham gia hội thi các cấp, thao giảng cấp huyện, chất lượng cuối năm học.
Do cơ sở vật đầu tư chưa đồng bộ, bàn ghế chưa đúng quy cách, đồ dùng đồ chơi phụ thuộc nhiều vào giáo viên tự làm, chưa phù hợp với nhiệm vụ giáo dục mầm non.
Nguồn thu nhập của phụ huynh chưa ổn định, chủ yếu nhân dân làm nghề làm lúa nương sự hiểu biết của phụ huynh và nhân dân về giáo dục mầm non chưa thực sự được các cấp ngành quan tâm. Còn mang tính ỉ lại cho Nhà nước và cấp trên đầu tư.
Chưa được sự quan tâm đầu tư của các nhà hảo tâm về giáo dục mầm non vùng cao, để có được kinh nghiệm và biện pháp thiết thực hơn về chất lượng giáo dục trẻ mà cán bộ giáo viên cần phải nghiên cứu có biện pháp phù hợp đối với việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp đối với trẻ ở địa phương.
Địa bàn xã phân ra nhiều khu lẻ, khoảng cách các điểm trường cách nhau khá xa từ 6 - 8 km, việc dồn khu, dồn lớp gặp nhiều khó khăn, bất cập. Đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện chương trình. Hiện nay nhà trường còn thực hiện chương trình lớp MG ghép phải nuôi bán trú hai điểm, dẫn đến thực hiện phân công giáo viên đứng lớp và tổ chức sinh hoạt chưa được thuận lợi. 
Diện tích sân nhỏ hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà trường trong các hoạt động như: Tổ chức ngày hội, ngày lễ; Tổ chức các hoạt động của cô và trẻ như hoạt động ngoài trời.
Việc áp dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên mới vào công tác giảng dạy còn hạn chế sử dụng chưa thật hiệu quả.
2.3. Những biện pháp thực hiện và phương hướng hoạt động
Trước thực trạng đội ngũ giáo viên của trường, trong những năm qua, với vai trò là Hiệu trưởng, bản thân tôi đã cố gắng nỗ lực bồi dưỡng để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên như sau:
Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức chuyên đề, hướng dẫn cho giáo viên của mình thống nhất về phương pháp lên lớp, hướng dẫn và thống nhất làm hồ sơ sổ sách, xây dựng kế hoạch năm học, tháng tuần; trong đó có kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ Xây dựng các tiết mẫu để giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm, học tập. Hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền các bậc cha mẹ nuôi dạy con theo khoa học. xây dựng kế hoạch chơi theo chủ điểm. Thống nhất việc trang trí lớp theo chủ điểm quy định.
Đầu năm học xây dựng kế hoạch chỉ đạo khối chuên môn có kế hoach cụ thể về thăm lớp, dự giờ trong khối nhà trẻ và mẫu giáo các giáo viên sẽ phối hợp dự giờ chéo lẫn nhau. Bên cạnh đó, phân công phó hiệu trưởng tổ chức hộp chuyên môn, họp khối để bàn bạc và chọn ra mỗi khối 01 giáo viên để dạy thao giảng mỗi chủ đề để tập thể cùng nhau nhận xét, góp ý và rút kinh nghiệm.
Giáo viên năng lực chuyên môn còn yếu, giáo viên mới ra trường, hai tuần tôi dự giờ một tiết/giáo viên, đưa ra những nhận xét, góp ý, khuyến khích giáo viên phát huy những mặt mạnh, kịp thời điều chỉnh những hạn chế, bên cạnh đó, truyền đạt lại những kinh nghiệm, những kỹ năng lên lớp để giáo viên tham khảo và sẽ dự giờ lại vào tuần sau để xem giáo viên có sự tiến bộ hay không.
Bản thân tôi là một Hiệu trưởng có kinh nghiệm quản lý, rất nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm và có thâm niên nghề nghiệp, đã qua lớp bồi dưỡng về công tác quản lý giáo dục, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với tập thể trong và ngoài nhà trường, có tinh thần dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể. Tuy nhiên tôi vẫn không ngừng học hỏi kinh nghiệm, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao nghiệp vụ cho bản thân. Tôi rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm cho giáo viên, áp dụng linh hoạt các biện pháp cũng như hình thức bồi dưỡng để từng bước nâng cao chất lượng cho giáo viên, luôn tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tiếp cận kiến thức mới, phương pháp mới để tổ chức vận dụng thiết thực vào tổ chức hoạt động cho trẻ. 
Để việ

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_boi_duong_nang_cao_chat_luong_chuyen_m.doc