SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng Minh

SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng Minh

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và coi giáo dục là một trong những quyết sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình hội nhập cùng với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay, giáo dục chiếm một vị trí hết sức quan trọng.

“Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Do vậy, phát triển giáo dục mầm non, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước” [ ] .

Một quốc gia phát triển mạnh hay yếu phần lớn phụ thuộc vào sự phát triển của giáo dục, nền tảng của giáo dục được bắt đầu bậc học mầm non. Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện cho trẻ, nhằm hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện cho trẻ có nhiều cơ sở thắng lợi trên con đường học hành cũng như trong cuộc sống. Giáo dục mầm non có vị trí quan trọng trong chiến lựơc phát triển con người. Bên cạnh đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ thì việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non là nhiệm vụ cấp thiết nhằm góp phần thực hiện các quan điểm và chiến lược giáo dục của Đảng trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.

 Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở Việt nam và trên thế giới đã chứng minh lợi ích lâu dài của việc can thiệp vào các năm ở tuổi mầm non là rất to lớn. Trí tuệ, tính cách và hành vi xã hội của đứa trẻ đã được hình thành. Chính trong những năm đầu của cuộc đời con người, những can thiệp khi trẻ còn nhỏ có thể thúc đẩy các em đi học và giảm tỉ lệ bỏ học và lưu ban sau này. Ngày nay giáo dục mầm non đang phát triển theo hướng đa dạng hoá các loại hình, thu hút thêm các nguồn lực trong nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội đầu tư cho giáo dục mầm non. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm non được hưởng sự chăm sóc giáo dục theo khoa học.

 

doc 19 trang thuychi01 29/05/2020 70
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài	
	Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và coi giáo dục là một trong những quyết sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình hội nhập cùng với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay, giáo dục chiếm một vị trí hết sức quan trọng.
“Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Do vậy, phát triển giáo dục mầm non, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước” [[] “Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên .......... phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”. Tác giả: Hoa Lê- Trích Báo điện tử Đại biểu nhân dân ngày 29/3/2013 ( Web: 
] .
Một quốc gia phát triển mạnh hay yếu phần lớn phụ thuộc vào sự phát triển của giáo dục, nền tảng của giáo dục được bắt đầu bậc học mầm non. Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện cho trẻ, nhằm hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện cho trẻ có nhiều cơ sở thắng lợi trên con đường học hành cũng như trong cuộc sống. Giáo dục mầm non có vị trí quan trọng trong chiến lựơc phát triển con người. Bên cạnh đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ thì việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non là nhiệm vụ cấp thiết nhằm góp phần thực hiện các quan điểm và chiến lược giáo dục của Đảng trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.
 Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở Việt nam và trên thế giới đã chứng minh lợi ích lâu dài của việc can thiệp vào các năm ở tuổi mầm non là rất to lớn. Trí tuệ, tính cách và hành vi xã hội của đứa trẻ đã được hình thành. Chính trong những năm đầu của cuộc đời con người, những can thiệp khi trẻ còn nhỏ có thể thúc đẩy các em đi học và giảm tỉ lệ bỏ học và lưu ban sau này. Ngày nay giáo dục mầm non đang phát triển theo hướng đa dạng hoá các loại hình, thu hút thêm các nguồn lực trong nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội đầu tư cho giáo dục mầm non. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm non được hưởng sự chăm sóc giáo dục theo khoa học. 
Tuy vậy, kết quả giáo dục trẻ ở trường mầm non Phùng Minh vẫn còn nhiều hạn chế vì đặc điểm tâm lý của trẻ khác nhau có nhiều điểm khác nhau, có những trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp với cô giáo và các bạn, ngược lại có những trẻ thường nhút nhát do khả năng giao tiếp bằng Tiếng việt chưa tốt dẫn đến kết quả giáo dục và kỹ năng sống còn hạn chế. Chính vì vậy, để thực hiện quan điểm chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc, giáo dục của trường Mầm non Phùng Minh cần phải có hướng đi mới, phù hợp với thực tế của trường. Xuất phát từ những lý do, là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của nhà trường, nên tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng Minh ”
2. Mục đích nghiên cứu: 
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về chất lượng giáo dục học sinh ở trường mầm non Phùng Minh năm học 2015-2016, phân tích đánh giá khách quan để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, góp phần phát triển toàn diện về mọi mặt đồng thời là bước đệm cần thiết để hình thành nhân cách và phát triển nguồn lực con người. nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.
3. Đối tượng nghiên cứu: 
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng Minh
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 
 	Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu lý luận về cao chất lượng giáo dục; các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; các văn bản pháp quy về giáo dục và các tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
 	+ Phương pháp quan sát: Sử dụng biện pháp quan sát để thu thập các thông tin có liên quan đến công tác nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường mầm non xã Phùng Minh để có cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện.
 	+ Phương pháp thảo luận: Thảo luận về thực trạng chất lượng giáo dục trong nhà trường nhằm làm căn cứ đề xuất các giải pháp một cách hiệu quả.	
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
 Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non. Chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người.
Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ và lao động với nhiệm vụ là cán bộ quản lý của nhà trường, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW Đảng ngày 4/11/2013 đã nhấn mạnh “ Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1[[] “Đối với giáo dục mầm non.....vào lớp 1” Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 phần B, mục II thuộc trang Web: thuvienphapluat.vn
]. Vì vậy, giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghị quyết TW 8 khóa XI đã đưa ra quan điểm chỉ đạo “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”.[[] “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu..... phát triển kinh tế-xã hội” Nghị quyết TW 8 khóa XI Phần B. mục I quan điểm chỉ đạo thuộc trang Web: thuanchau.edu.vn.
] Chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non.
Như vậy, giáo dục mầm non không phải là dạy trẻ thơ đọc chữ, học kiến thức khoa học; đây là loại hình giáo dục đặc biệt, là sự chuẩn bị cho trẻ thơ những tiền đề quan trọng trước khi bước vào giáo dục nhà trường. Thông qua sự chăm sóc ân cần, đúng phương pháp khoa học, phù hợp với sự phát triển tâm-sinh lý của trẻ, để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn cho trẻ, giúp cho trẻ thơ thực sự thụ hưởng những thành quả tốt nhất của chế độ xã hội. 
	Trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non Phùng Minh còn có nhiều hạn chế: Do trình độ, chuyên môn, tay nghề của giáo viên chưa đồng đều. Bên cạnh đó phụ huynh thiếu quan tâm, chăm sóc giáo dục con, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục. Mặc dù qúa trình đổi mới phương pháp đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều vẫn đề phải tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ. Vì vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt chất lượng giáo dục là rất cần thiết.
2. Thực trạng của công tác nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng Minh năm học 2015- 2016.
2.1. Thuận lợi: 
Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền Địa phương và phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ngọc Lặc.
 Chất lượng đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn. Trong đó có 47% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.
Ngoài ra, tập thể cán bộ, giáo viên luôn đoàn kết, đồng lòng, đồng sức và có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc. Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học của nhà trường. Nhiều đồng chí giáo viên có năng lực sư phạm tốt, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, có uy tín với phụ huynh, nhân dân và bạn bè đồng nghiệp. 
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì nhà trường còn gặp một số khó khăn sau:
 2.2. Khó khăn:
Một số giáo viên còn hạn chế trong việc tự bồi dưỡng, tham khảo các tài liệu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình mầm non mới hiện nay, nhất là một số giáo viên lớn tuổi còn lúng túng trong việc sử dụng tiếp cận phương pháp mới vào tổ chức các hoạt động cho trẻ. 
Việc sử dụng phương pháp dạy học theo hướng đổi mới tuy đã áp dụng nhưng còn mờ nhạt chưa sâu. Phương pháp và cách thức truyền đạt của giáo viên còn dập khuôn, cứng nhắc, tính linh hoạt sáng tạo còn hạn chế .
Trong quá trình tổ chức các hội thi trong nhà trường đôi khi còn mang tính hình thức.
Công tác phối kết hợp giữa gia đình , nhà trường và xã hội còn chưa chặt chẽ. 
 2.3. Kết quả thực trạng:
Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên , qua khảo sát chất lượng giáo 
dục của nhà trường năm học 2015-2016 tôi thấy rằng chất lượng giáo dục của nhà trường còn thấp, kết quả cụ thể như sau:
- Tổng số trẻ đến trường: 206 trẻ
Kết quả đánh giá chung ở các lĩnh vực:
Số TT
Độ tuổi
Tổng số trẻ đến trường
TS trẻ tham gia KS
Đạt
Chưa đạt
SC
%
SC
%
1
MG lớn
51
51
46
90
5
10
2
MG nhỡ
44
44
39
89
5
11
3
MG bé
66
66
8
88
8
12
4
Nhà trẻ
45
45
39
87
6
13
Tổng cộng
206
206
182
88
14
12
 Qua kết quả khảo sát chất lượng năm học 2015-2016 còn thấp, so với yêu cầu thì chưa đảm bảo. Trước thực trạng về chất lượng của nhà trường, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để tìm ra một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường. Và tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp sau: 
3. Một số biện pháp tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng Minh.
 	3.1. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên: 
Trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của giáo viên đóng một vài trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Vì vậy, tôi đã tham mưu với hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng một cách phù hợp và đem lại hiệu quả cao, cụ thể là: 
*Bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi sinh hoạt tổ khối.
Trong các hoạt động nhà trường, hoạt động về lĩnh vực chuyên môn là một trong những hoạt động giữ vai trò rất quan trọng. Hoạt động chuyên môn của nhà trường có chất lượng hay không, vấn đề này phụ thuộc ít nhiều vào việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ khối. Nó góp phần đưa hoạt động chuyên môn của nhà trường đi lên; đồng thời nó cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì vậy, tổ chức sinh hoạt chuyên môn các tổ khối sao cho có chất lượng, hiệu quả đây là vấn đề rất quan trọng, một vấn đề nóng bỏng mà tất cả nhà trường đều phải quan tâm. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn được ghi rõ ở văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2013 của bộ giáo dục và đào tạo.
Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như điều lệ trường mầm non đã qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục.
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức cho tổ khối lên kế hoạch sinh hoạt tổ khối. Thông qua hình thức này đã giúp cho giáo viên cần gì về chuyên môn, họ còn thiếu cái gì để từ đó kịp thời bồi dưỡng. Mặt khác thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, đội ngũ giáo viên có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp về hình thức tổ chức giờ học, nghệ thuật thu hút trẻ, cách xử lý các tình huống sư phạm. 
Trong năm học 2016-2017, chúng tôi đã chỉ đạo cho tổ khối sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng: Sinh hoạt xây dựng giờ dạy mẫu tổ khối, Sinh hoạt thảo về kinh nghiệm trình bày sổ sách khoa học, Sinh hoạt tổ thảo về cách chia lớp thành các nhóm nhỏ khi tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tổ thảo về nghệ thuật thu hút trẻ và nghệ thuật xử lý các tình huống sư phạm....
Qua đó kết quả chuyên môn của đội ngũ giáo viên ở trường tôi đã có những chuyển biến rõ rệt, sổ sách trình bày sạch, đẹp, cập nhật thông tin kịp thời, giáo viên chia đôi số trẻ khi tổ chức các hoạt động trong và ngoài lớp học một cách hợp lý, bình tĩnh, tự tin khi lên lớp, xử lý các tình huống sư phạm khéo léo, nhẹ nhàng. Tiêu biểu như cô giáo Ngọc Anh, Nguyễn Cảnh, Hà Huyền, Nguyễn Hiền, Lê Sơn... 
* Bồi dưỡng qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. 
Sinh hoạt chuyên môn giữ vai trò rất quan trọng bởi vì: Sinh hoạt chuyên môn là nơi thực hiện các hoạt động chia sẻ đồng nghiệp về chuyên môn, là môi trường tốt nhất cho những giáo viên còn hạn chế về năng lực và chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy, có dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề. Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau  khi dự giờ.
Việc sinh hoạt chuyên môn giúp giáo viên học tập ở đồng nghiệp về cách tạo môi trường mở, cách trang trí nhóm lớp phù hợp với chủ đề, cách tuyên truyền các kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh, cho chị em thu hoạch về những vấn đề đã học tập được và những điều cần tránh. 
 Ví dụ: Trong tháng 8, tôi tham mưu cho Hiệu trưởng tào điều kiện cho giáo viên đi thăm quan học tập về cách trang trí lớp theo chủ đề, cách tạo môi trường trong và ngoài lớp học.... ở trường bạn để có kinh nghiệm về thực hiện tại lớp của mình 
Ngoài ra, tôi dành một số buổi sinh chuyên môn để thảo luận về công tác bồi dưỡng thường xuyên cùng trao đổi những nội dung khó, những ý tưởng hay để vận dụng và hoạt động giáo dục học sinh
* Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên.
Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của cán bộ quản lý. Vì kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có hiệu quả. Qua kiểm tra, tôi nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của giáo viên. Mặt khác qua kiểm tra chuyên môn tôi có thể tác động đến hành vi của giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của nhà trường.
Vì vậy để công tác kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả cao nhất tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng và thực hiện như sau:
 * Kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên :
Tiến hành 3 khâu:
 - Kiểm tra chuẩn bị lên lớp: Việc thành công của mỗi tiết dạy trên lớp phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị, do đó khi kiểm tra tôi dùng phương pháp trao đổi, phòng ngừa và đạt hiệu quả tốt. Qua trao đổi, giáo viên nắm vững bài dạy và tránh được những khuyết điểm mắc phải. Đồng thời kiểm tra giáo án của giáo viên, đây cũng là một hình thức kiểm tra thiết thực nhất có tác động thường xuyên và mạnh mẽ nhất đối với giờ dạy của giáo viên. Song việc kiểm tra giáo án dễ dẫn đến tình trạng nặng nề về hình thức. Do vậy, cần cải tiến phương pháp tôi dùng phương án kiểm tra xác suất, kiểm tra có lựa chọn, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra các giáo án dự giờ thăm lớp.
Ngoài ra, tổ chức cho các tổ trưởng các khối kiểm tra chéo kế hoạch tuần và giáo án của giáo viên nhằm phát huy những bài soạn tốt và chấn chỉnh kịp thời những bộ giáo án còn sai lệch.
- Kiểm tra thực hiện giờ dạy trên lớp: Giờ học chính là tấm gương phản ánh hoạt động của cô và cháu, phản ánh trình độ giáo dục một cách phong phú và sâu sắc của nhà trường, trong quá trình kiểm tra giờ dạy tôi không chỉ dự giờ những giáo viên có năng lực yếu mà còn dự giờ những giáo viên giỏi, có trình độ nghiệp vụ vững vàng. 
Việc kiểm tra làm cho kinh nghiệm của những người giỏi trở thành tài sản 
chung của tập thể sư phạm. 
 - Kiểm tra dự giờ theo chuyên đề: ‘Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”Sử dụng bộ chuẩn cho trẻ 5 tuổi”; “ Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMG” “Phát triển vận động cho trẻ”......mỗi chuyên đề có sự kiểm tra, dự giờ khác nhau nhưng với mục đích xem giáo viên đã nắm được phương pháp tổ chức các chuyên đề đó ở mức độ nào? đồ dùng - đồ chơi có phong phú không? kết quả trên trẻ ra sao? Từ đó có hướng bồi dưỡng, chỉ đạo từng chuyên đề. 
 - Kiểm tra kết quả trên trẻ: Đánh giá kết quả trên trẻ ở lứa tuổi Mầm non là một việc làm rất khó khăn, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo với phương pháp phù hợp mới thu được kết quả. Đây là một biện pháp có tác động tích cực trong việc kiểm tra thực hiện chương trình giáo dục của cô đối với trẻ. Kết quả đạt được trên trẻ là thước đo nhiệt tình năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm của từng giáo viên. Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, cùng với ban thanh tra nhà trường tổ chức kiểm tra chất lượng để đánh giá xếp loại giáo viên. Tôi căn cứ vào chương trình và yêu cầu cần đạt của từng độ tuổi mà đề ra những nội dung kiểm tra thích hợp
 Căn cứ vào 120 chỉ số trong bộ chuẩn tôi xây dựng bộ công cụ 40 chỉ số đề kiểm xác xuất trên trẻ 5 tuổi. Vì với trẻ 5 tuổi căn cứ vào bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi để đánh giá trẻ từ đó mà có biện pháp tác động phù hợp để trẻ đạt được các chỉ số. 
 Ngoài ra, thu nhận kết quả từ các nút thông tin và các quá trình hoạt động giáo dục để xem xét, so sánh đánh giá, xử lý. Đây là phương pháp đánh giá chắc chắn tiến độ thực hiện kế hoạch chất lượng giáo dục trẻ, việc đánh giá giáo viên cũng có cơ sở vững vàng. Đây cũng là một hình thức kiểm tra có tác dụng tốt đối với chất lượng giáo dục trẻ. 
Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng để nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ tốt hơn.Canhr.
3.2. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, chú trọng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ phát huy hết khả năng của mình trong việc tự lĩnh hội kiến thức và phát triển tư duy, đồng thời tạo nên sự hứng thú, say mê và sáng tạo của trẻ. Vì vậy, vai trò mới của người giáo viên trở thành nhân tố kích thích trí tò mò của học sinh, mài sắc thêm năng lực nghiên cứu độc lập, tăng cường khả năng tổ chức, sử dụng kiến thức và khả 
năng sáng tạo. 
Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, thực chất đó là sự kết hợp hài hoà nhuần nhuyễn giữa thuyết giảng và đối thoại với mục tiêu phát huy cao độ tính tích cực, năng động, độc lập , sáng tạo của trẻ. Với phương pháp này yêu cầu giáo viên không chỉ nắm vững những vấn đề cần trình bày mà còn phải rất năng động nhạy bén và sáng tạo ngay trong hoạt động, trên cơ sở đó giáo viên có thể truyền thụ những vấn đề cần thiết cơ bản đến trẻ một cách tự nhiên, sinh động và hứng thú. 
Để giúp cho 

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_kinh_nghiem_chi_dao_nang_cao_chat_luong_giao_duc.doc