Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả tại trường mầm non Thạch Bình

Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả tại trường mầm non Thạch Bình

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Mục tiêu của Đảng ta đặt ra cho ngành học mầm non đó là: “Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1”[1]. Sứ mệnh mà Đảng ta giao cho nghành giáo dục trong nghị quyết số 29 NQ/TW hội nghị lần thứ XIII ban chấp hành trung ương khóa XI ngày 4 tháng 11 năm 2013 đó là. “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục việt nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực” [1].

doc 23 trang thuychi01 29/05/2020 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả tại trường mầm non Thạch Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
PHÒNG GD& ĐT THẠCH THÀNH
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM ĐẠT HIỆU QUẢ TẠI TRƯỜNG MẦM NON THẠCH BÌNH”
Người thực hiện: Tào Thị Lan
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường mầm non Thạch Bình
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý
THẠCH THÀNH, NĂM 2019
MỤC LỤC
TT
NỘI DUNG
Trang
I. Mở đầu
1.1
Lý do chọn đề tài
1
1.2
Mục đích nghiên cứu
2
1.3
Đối tượng nghiên cứu
2
1.4
Phương pháp nghiên cứu
2
2. Nội dung
2.1
Cơ sở lý luận 
3
2.2
Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 
4
2.3
Các giải pháp đã sử dụng để chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả ở Trường mầm non Thạch Bình.
7
2.3.1
Xây dựng kế hoạch đề ra các biện pháp chỉ đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
7
2.3.2
Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và tạo góc thiên nhiên ngoài lớp học
8
2.3.3
Thiết kế các khu vực chơi ngoài trời, chỉ đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục ngoài lớp học
13
2.3.4
Phối hợp với tổ chức công đoàn phát động cán bộ giáo viên, nhân viên thi đua tạo môi trường giáo dục cho trẻ trong dịp 20/10 và 08/03.
15
2.4
 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục trong nhà trường 
16
3. Kết luận, kiến nghị
1
Kết luận 
18
2
Kiến nghị 
19
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC SKKN ĐƯỢC XẾP LOẠI CẤP HUYỆN, TỈNH
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài.
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Mục tiêu của Đảng ta đặt ra cho ngành học mầm non đó là: “Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1”[1]. Sứ mệnh mà Đảng ta giao cho nghành giáo dục trong nghị quyết số 29 NQ/TW hội nghị lần thứ XIII ban chấp hành trung ương khóa XI ngày 4 tháng 11 năm 2013 đó là. “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục việt nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực” [1].
Như chúng ta đã biết việc học và việc dạy không tự nó diễn ra mà giáo viên cần tạo ra các điều kiện để thực hiện việc học và dạy và môi trường giáo dục là một yếu tố quan trọng tạo cơ hội học tập của trẻ. Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là thực sự cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Môi trường giáo dục rất quan trọng trong hình thành và phát triển các kỹ năng cho trẻ. [2]. 
Đi cùng với vấn đề đổi mới giáo dục việc chỉ đạo đưa chuyên đề vào thực hiện trongc năm học đã được quan tâm trú trọng và phát triển mạnh, trong đó có “Chuyên đề xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Việc xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm vô cùng quan trọng đối với trẻ. “Lấy trẻ làm trung tâm” là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên trong trường mầm non, quan điểm này đã định hướng cho giáo viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non, trong đó “Hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo” [2]. Vui chơi không chỉ là hoạt động giúp trẻ giải trí, thư giản mà còn giúp trẻ cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên, thuận lợi, nhanh chóng. Tất cả các trò chơi đều có tiềm năng hỗ trợ cho việc học của trẻ. Bởi vậy chỉ có xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đẩm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non mới đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi của trẻ tạo điều kiện cho trẻ “Chơi mà học, học bằng chơi”. 
Nhưng thực tế việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non còn tồn tại nhiều khó khăn bất cập trong các nhà trường;
 việc tạo môi trường giáo dục trong và ngoài nhóm lớp của giáo viên hiệu quả chưa cao. Môi trường vật chất trong và ngoài lớp chưa đáp ứng được nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, chưa tạo được điều kiện cho tất các trẻ có thể “Chơi mà học, học bằng chơi”; phù hợp với điều kiện thực tế. Các khu vực trong nhà trường việc tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động chưa phù hợp, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp chưa mang tính mở, chưa tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Chưa tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau. Trẻ chưa có cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật để hoạt động trải nghiệm, khám phá. Việc tạo môi trường của giáo viên chưa được đồng đều, tính thẩm mỹ chưa cao, chưa có tính sáng tạo, còn một số giáo viên chưa thực sự đầu tư suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo trong việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ.
 Là một cán bộ quản lý hàng ngày trực tiếp chỉ đạo giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, điều mà tôi trăn trở phải làm sao mà tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được chăm sóc giáo dục tốt, có một môi trường giáo dục tốt nhất, có đầy đủ các điều kiện vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng các nhu cầu hoạt động của trẻ. Chính vì vậy mà tôi đã trăn trở suy nghĩ nghiên cứu tài liệu để tìm ra “Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả”. Đưa vào áp dụng thực hiện tại trường mầm non Thạch Bình
1.2. Mục đích nghiên cứu.
 - Giúp đội ngũ giáo viên trong nhà trường nâng cao nhận thức và năng lực chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của nhóm lớp và của địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
- Giúp đội ngũ giáo viên có kỹ năng xây dựng được môi trường giáo dục mang tính mở, kích thích trẻ tham gia vào các hoạt động, phát huy khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.
- Tạo cho trẻ có cơ hội học tập thông qua chơi bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của từng trẻ.
- Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong cộng đồng cùng quan tâm xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ trong trường mầm non, cải thiện về môi trường giáo dục góp phần thực hiện có hiệu quả chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao. Giúp trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động ở trường mầm non Thạch Bình.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết.
+ Nghiên cứu các tài liệu có liên quan để lấy cơ sở lý thuyết nhằm khảng định cho sáng kiến của mình đưa ra hoàn toàn đúng và cấp thiết, mang lại hiệu quả cao.
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế thu thập thông tin.
+ Quan sát thực tiễn việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm 
trung tâm của giáo viên trong trường.
+ Quan sát quá trình tham gia xây dựng môi trường giáo dục và hoạt động của trẻ.
+ Đàm thoại trực tiếp với giáo viên và trẻ
+ Đàm thoại qua những buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi triển khai chuyên đề 
- Phương pháp thống kê sử lý số liệu
+ Thống kê và sử lý những số liệu để thấy được thực trạng vấn đề nghiên cứu và có những giải pháp hữu để nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận.
Theo tiến sỹ Phan Thị Thu Hiền chuyên gia giáo dục đầu đời Việt Nam cho rằng: “Cách tiếp cận tốt nhất để giáo dục trẻ từ 0-11 tuổi là lấy trẻ làm trung tâm và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để thúc đẩy tính chủ động, khả năng tư duy, phản biện và giải quyết vấn đề ở trẻ”[3]. Tiến sỹ củng khẳng định rằng; “Chương trình giáo dục mầm non tốt là một chương trình lấy trẻ làm trung tâm. Có nghĩa là nó được xây dựng dựa trên hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng của trẻ. Chương trình này sẽ tạo cơ hội cho trẻ được phát triển toàn diện, không trú trọng tới sự phát triển trí tuệ mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao tiếp xã hội của trẻ. Một chương trình tốt nhất là chương trình không chỉ quan tâm tới trẻ “Học được gì” mà còn trú trọng “Học như thế nào”, tức là cho trẻ những trải nghiệm học tập tích cực để phát triển đam mê ham học hỏi của trẻ và khả năng tự học”[3].
Môi trường giáo dục đa dạng phong phú sẽ kích thích tính tích cực, chủ động của trẻ từ việc lựa chọn góc chơi, đồ chơi đến việc tự quyết định và tìm cách giải quyết nhiệm vụ. Trẻ sẽ dần biết tự chịu trách nhiệm với hành động của mình và biết đánh giá những thành công hay thất bại trong quá trình chơi, trẻ sẽ dần rút ra những bài học cho bản thân mình. Trong quá trình hoạt động trẻ sẽ phối hợp chơi cùng nhau như cùng chơi xây dựng, cùng chơi trò chơi gia đình, bác sỹ...trên cơ sở đó giúp trẻ tái hiện lại mối quan hệ gia đình, cộng đồng. Qua đó trẻ học được cách làm việc với người khác, học cách lắng nghe và chia sẻ suy nghĩ của bản thân với bạn bè, là cơ sở để hình thành tính tự lập, tính tập thể và tinh thần đoàn kết ở trẻ.
Một môi trường sạch sẽ an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp, ngoài trời phù hợp, thuận tiện, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của trẻ mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giáo dục cởi mở, thân thiện giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giải bày tâm sự, nguyện vọng mong ước của trẻ với giáo viên, với bạn bè, nhờ vậy mà giáo viên hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu giáo viên và bạn bè hơn [4].
Vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng môi trường giáo dục có tính chất quyết định đến sự phát triển của trẻ kể về nhận thức, thể chất cũng như tinh thần, trẻ được sống và học tập trong môi trường giáo dục tốt sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần vui vẻ thoải mái, có trí thông minh, nhanh nhẹn, nhân cách được hình thành và phát triển tạo tiền đề cho sự phát triển sau này của trẻ.
2.2 Thực trạng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non Thạch Bình trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Trường mầm non Thạch Bình là một trường miền núi đóng trên địa bàn xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành. Nhà trường có 27 cán bộ giáo viên, có 20 nhóm lớp và 430 học sinh. Trong quá trính xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung nhà trường có những thuận lợi, khó khăn sau.
2.2.1. Thuận lợi: 
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lảnh đạo, sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường đã cơ bản đầy đủ đạt tối thiểu theo quy định.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường có trình độ chuẩn 100% trong đó có 81,5% cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn, giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, có một số giáo viên có năng khiếu trong việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ.
- Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 80% trong đó trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98%, trẻ đi học chuyên cần đạt 97%; Trẻ đến trường được ăn ở bán trú tại trường nên thuận tiên cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường.
2.2.2. Khó khăn
- Là một trường miền núi của huyện Thạch Thành chưa phải là trường chuẩn quốc gia, tuy cơ sở vật chất cơ bản đủ theo mức tối thiểu nhưng vẫn còn nhiều thiếu thốn. phòng học thiếu, đồ dùng đồ chơi chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của trẻ. Trẻ đến trường đông lớp học quá tải nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động cho trẻ, đặc biệt là các góc hoạt động trong lớp.
- Môi trường vật chất trong và ngoài lớp chưa đáp ứng được nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, chưa tạo được điều kiện cho tất các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi. Các khu vực trong nhà trường chưa được tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp chưa mang tính mở, chưa tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm bằng nhiều cách khác nhau.
- Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi; môi trường giáo dục ngoài lớp học còn nhiều hạn chế chưa phong phú đa dạng, trẻ chưa có cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật để hoạt động trải nghiệm, khám phá.
- Khu vực hoạt động của trẻ đã được quy hoạch song còn quá chật hẹp so với số trẻ ra lớp.
- Việc tạo môi trường giáo dục trong và ngoài nhóm lớp của giáo viên hiệu quả chưa cao. Kỹ năng tạo môi trường của giáo viên chưa được đồng đều, nhiều đồng chí làm đồ dùng đồ chơi tính thẩm mỹ còn hạn chế, chưa có tính sáng tạo, còn một số giáo viên chưa thực sự đầu tư suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo trong việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ còn dập khuôn máy móc, chưa có khả năng tạo ra môi trường và tận dụng môi trường để tổ chức các hoạt động đáp ứng các nhu cầu hoạt động của trẻ.
- Kinh phí để mua sắm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hạn chế nên việc mua sắm, bổ xung đồ dùng đồ chơi cho trẻ hàng năm không nhiều cũng ảnh hưởng 
đến việc tổ chức các hoạt động cho trẻ.
- Giáo viên đứng lớp trong nhà trường còn thiếu so với qui định của Điều lệ trường mầm non. Giáo viên phải dạy cả ngày đêm về soạn bài nên không có thời gian để làm đồ dùng đồ chơi, trang trí tạo môi trường hoạt động cho trẻ.
- Phụ huynh cũng như mọi người trong cộng đồng chưa thực sự quan tâm đến việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ, việc góp sức để cùng giáo viên làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ chưa được trú trọng.
- Một số phụ huynh còn nuông chiều con thường để cho con tiếp cận nhiều với điện thoại, chơi nhiều trò chơi điện tử, ở gia đình nhiều bậc phụ huynh còn mua những loại đồ chơi điện tử không đúng quy định cho trẻ chơi nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến viêc thu hút trẻ vào những hoạt động trải nghiệm bằng đồ dùng đồ chơi tự làm của giáo viên. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục trẻ theo quan điểm dạy học lấy trẻ trung tâm của giáo viên.
2.2.3. Kết quả của thực trạng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của giáo viên trường mầm non Thạch Bình trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Từ thực trạng trên của trường mầm non Thạch Bình bản thân tôi nhận thấy rằng mặc dù công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của nhà trường đã được thực hiện nhưng vẫn còn mang tính hình thức, chưa phát huy hết khả năng sáng tạo của giáo viên, chưa tạo được động lực để giáo viên tích cực trong các hội thi, các phong trào thi đua còn thiếu tính sáng tạo chưa có tính thẩm mỹ cao, chưa thu hút được trẻ tham gia vào các hoạt động tích cực, cụ thể được thể hiện qua việc khảo sát, đánh giá việc tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của giáo viên và khả năng tham gia vào các hoạt động của trẻ trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. 
Bảng khảo sát viêc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của giáo viên trong các nhóm, lớp năm học 2017 - 2018 (Trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm)
TT
Tiêu chí khảo sát
Số lớp
được
khảo sát
Mức độ đạt được
Đạt
Chưa đạt
Tốt
Khá
TB
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.
 11
0
0
1
9,1
3
27,3
7
63,6
2
Các khu vực được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.
 11
1
9,1
2
18,2
3
27,3
5
45,6
3
Môi trường mở khuyến khích trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.
11
1
9,1
2
18,2
3
27,3
5
45,6
Bảng khảo sát mức độ tham gia vào các hoạt động của trẻ trong môi trường giáo dục (Trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiêm).
TT
Tiêu trí khảo sát
Tổng số
trẻ được khảo sát
Kết quả khảo sát
Đạt
Chưa đạt
SL
%
SL
%
1
Trẻ hứng thú, tích cực tham gia tạo môi trường giáo dục cùng với cô và các bạn
430
180
41,9
250
58,1
2
 Trẻ tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động vui chơi, học tập theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
430
160
37,2
270
62,8
3
 Trẻ biết thể hiện mối quan hệ thân thiện với cô giáo, với các bạn và mọi người xung quanh,
430
150
34,9
280
65,1
	Từ kết quả khảo sát trên bản thân tôi nhận thấy rằng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tuy đã được nhà trường trú trọng nhưng mới chỉ thể hiện ở bề rộng, chưa có chiều sâu do đó hiệu quả mang lại chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm .
*Nguyên nhân:
- Việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục trong trường còn chung chung, chưa có kế hoạch cụ thể cho từng nhóm lớp, từng bộ phận. Vai trò của người quản lý trong công tác chỉ đạo chưa sát sao trong đánh giá, góp ý giáo viên thực hiện nên hiệu quả chưa cao
- Chưa biết tận dụng thế mạnh của những giáo viên có năng khiếu trong việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ
- Việc xây dựng tạo môi trường giáo dục cho trẻ của giáo viên chưa có tính sáng tạo, chưa tạo được góc mở cho trẻ hoạt động nên chưa khuyến khích trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau,
- Các khu vực chơi ngoài trời chưa có, các đồ chơi phát triển vận động cho trẻ còn nghèo nàn.
- Chưa phối hợp được với các đoàn thể trong nhà trường để tạo thêm động lực thúc đẩy giáo viên tích cực hơn trong việc tạo môi trường giáo dục.
2.3. Các giải pháp, chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả tại trường mầm non Thạch Bình. 
2.3.1. Xây dựng kế hoạch đề ra các biện pháp chỉ đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Để công tác chỉ đạo đạt hiệu quả cao người quản lý phải có kế hoạch cụ thể để điều hành công việc một cách khoa học theo đúng kế hoạch đề ra, đồng thời có những điều chỉnh linh hoạt trong quá trình triển khai công việc. Căn cứ vào kế hoạch triển khai chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành trong năm học 2017–2018 sẽ tổ chức Hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện.. Căn cứ vào kết quả khảo sát thực tế về chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của các nhóm, lớp và hứng thú tham gia vào các hoạt động của trẻ trong trường mầm non Thạch Bình đầu năm học 2017 - 2018. dựa trên các tiêu chí trong bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục tại trường mầm non tôi xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho năm học 2017 - 2018 để tham mưu với hiệu trưởng. Được hiệu trưởng thống nhất và giao trách nhiệm cho tôi chỉ đạo chính. tôi thông qua kế hoạch tới các tổ chuyên môn và bắt tay ngay vào chỉ đạo giáo viên thực hiện theo đúng kề hoạch đề ra.
 Kế hoach cụ thể như sau:
Thời gian
Nội dung cô

Tài liệu đính kèm:

  • docmot_so_kinh_nghiem_chi_dao_giao_vien_xay_dung_moi_truong_gia.doc