SKKN Một số biện pháp kiểm tra - Đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên tại trường mầm non Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa

SKKN Một số biện pháp kiểm tra - Đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên tại trường mầm non Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khoá XI của Đảng đã dưa ra mục tiêu: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đảng ta xác định đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Ủy ban nhân thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc ngay, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đề án “Đối mới Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025” đã được thông qua bản dự thảo. Nội dung đề án đã khái quát thực trạng giáo dục thành phố giai đoạn 2010 đến nay và nêu lên những quan điểm, mục tiêu đối với giáo dục thành phố, đồng thời cũng đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, rõ ràng để thự hiện đề án

Để thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đề án “Đối mới Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025” đạt hiệu quả yêu cầu từng bậc học, trường học phải có hoạch định, mục tiêu và biện pháp để thực hiện, các nhà trường phải xác định mục tiêu cụ thể cho từng năm, rà soát tìm ra mấu chốt các vấn đề hạn chế để có biện pháp khắc phục. Để thực hiện nhiệm vụ dạy và học đạt chất lượng cao, trước hết cần phải có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, gương mẫu, có trình độ chuyên môn vững vàng hết lòng vì công việc. Mà như chúng ta đã biết đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường và để thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

 Để thực hiện mục tiêu trên thì việc xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo yêu cầu của giáo dục hiện nay, người cán bộ quản lý trường học phải tiến hành nhiều công việc. Một trong số đó là việc kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên. Việc kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên phải là công việc thường xuyên và định kỳ, nó không chỉ có ý nghĩa thi đua mà chính là sự xác nhận năng lực, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác và khả năng vươn lên của giáo viên mà họ thực hiện công việc được giao trong thời gian nhất định. Kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên còn giúp cho giáo viên nhận thấy được mặt mạnh, mặt hạn chế của bản thân để từ đó có những biện pháp khắc phục kịp thời, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Nếu đánh giá không đúng sẽ tạo nên mâu thuẫn trong nội bộ dẫn đến những hậu quả xấu không thể lường được.

 

doc 20 trang thuychi01 29/05/2020 100
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số biện pháp kiểm tra - Đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên tại trường mầm non Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	1. MỞ ĐẦU
	1.1. Lý do chọn đề tài:
	Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khoá XI của Đảng đã dưa ra mục tiêu: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đảng ta xác định đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Ủy ban nhân thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc ngay, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đề án “Đối mới Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025” đã được thông qua bản dự thảo. Nội dung đề án đã khái quát thực trạng giáo dục thành phố giai đoạn 2010 đến nay và nêu lên những quan điểm, mục tiêu đối với giáo dục thành phố, đồng thời cũng đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, rõ ràng để thự hiện đề án
Để thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đề án “Đối mới Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025” đạt hiệu quả yêu cầu từng bậc học, trường học phải có hoạch định, mục tiêu và biện pháp để thực hiện, các nhà trường phải xác định mục tiêu cụ thể cho từng năm, rà soát tìm ra mấu chốt các vấn đề hạn chế để có biện pháp khắc phục. Để thực hiện nhiệm vụ dạy và học đạt chất lượng cao, trước hết cần phải có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, gương mẫu, có trình độ chuyên môn vững vàng hết lòng vì công việc. Mà như chúng ta đã biết đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường và để thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.
	Để thực hiện mục tiêu trên thì việc xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo yêu cầu của giáo dục hiện nay, người cán bộ quản lý trường học phải tiến hành nhiều công việc. Một trong số đó là việc kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên. Việc kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên phải là công việc thường xuyên và định kỳ, nó không chỉ có ý nghĩa thi đua mà chính là sự xác nhận năng lực, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác và khả năng vươn lên của giáo viên mà họ thực hiện công việc được giao trong thời gian nhất định. Kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên còn giúp cho giáo viên nhận thấy được mặt mạnh, mặt hạn chế của bản thân để từ đó có những biện pháp khắc phục kịp thời, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Nếu đánh giá không đúng sẽ tạo nên mâu thuẫn trong nội bộ dẫn đến những hậu quả xấu không thể lường được.
	Thực tế ở trường mầm non Quảng Tâm, việc kiểm tra - đánh giá của Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên là việc làm thường xuyên, liên tục và là điều kiện không thể thiếu trong chu trình quản lý của người hiệu trưởng, song còn gặp những khó khăn nhất định như: Năng lực kiểm tra – đánh giá của một số cán bộ quản lý (Phó hiệu trưởng) còn hạn chế, đánh giá kết quả kiểm tra còn chung chung, mang nặng định tính hơn định lượng; Các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đã tạo ra hành lang pháp lý cho các nhà trường. Song việc thực hiện nó lại là cả một vấn đề, không phải hiệu trưởng nào cũng hiểu và thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng các hướng dẫn của ngành cấp trên; Một số giáo viên còn ngại khi ban giám hiệu kiểm tra, che dấu sự hạn chế của mình.
	Từ những lý do nêu trên, mà tôi chọn đề tài: "Một số biện pháp kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên” tại trường mầm non Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa. 
	1.2. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài này nhằm đưa ra “Một số biện pháp trong công tác kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên”. Của bản thân trong quá trình quản lý nhà trường sẽ mang lai hiệu quả cao góp phần nâng cao trình độ, năng lực sư phạm cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.
	1.3. Đối tượng nghiên cứu:
	Những giải pháp của Hiệu trưởng trong việc tiến hành kiểm tra - đánh giá hoạt động hoạt động sư phạm của giáo viên tại trường mầm non Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa. 
	1.4. Phương Pháp nghiên cứu:
	+ Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các văn bản, nghị quyết về công tác kiểm tra - đánh giá, điều lệ trường Mầm non, luật giáo dục
	+ Nghiên cứu tài liệu liên quan đến công tác công tác kiểm tra nội bộ trường học thông qua công tác kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên;
	+ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm: 
	 Phương pháp quan sát giáo viên, học sinh; 
	 Phương pháp phân tích, vận dụng các tài liệu chuyên đề, các văn bản;
 Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ qua sản phẩm của trẻ;
	 Các phương pháp tác động trực tiếp đối tượng. Bao gồm: Phỏng vấn giáo viên, trao đổi với phụ huynh học sinh; Khảo sát kết quả trên trẻ (Bằng các phương tiện dạy học, đồ dùng trực quan và hệ thống câu hỏi) 	 
	 Tổng kết rút kinh nghiệm với cán bộ giáo viên trong nhà trường.
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm:
- Nâng cao nhận thức tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
- Kiểm tra đánh giá thực hiện chuyên môn: Cách đánh giá trẻ; Họp đoàn, phân công nhiệm vụ với từng người
- Sử dụng các hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên: Hình thức các hội thi
	2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
	2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm:	
	Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công việc - hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Từ đó đề ra những biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh nhằm thúc đẩy các cá nhân và tổ chức phát triển. 
	 Kiểm tra – đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên là nội dung trong kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động xem xét và đánh giá các hoạt động giáo dục, điều kiện dạy – học, giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường, phát triển người giáo viên và học sinh nói riêng. 
	Kiểm tra – đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên, về thực chất nó bao gồm hai hoạt động:
	- Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra công việc, hoạt động, mối quan hệ của các thành viên, bộ phận và những điều kiện, phương tiện phục vụ dạy học và giáo dục trong nhà trường. 
	- Việc tự kiểm tra của các bộ phận, cá nhân trong trường và tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.
	Kiểm tra – đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên là một trong những nội dung của kiểm tra nội bộ trường học là chức năng quản lý cơ bản, là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý đảm bảo tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời giúp hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường. Kiểm tra nội bộ trường học là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong nhà trường. "Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo". 
	Thực tế cho thấy, nếu kiểm tra đánh giá chính xác, chân thực sẽ giúp hiệu trưởng có thông tin chính xác về thực trạng của đơn vị mình cũng như xác định các mức độ, giá trị, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu quả. Như vậy, kiểm tra vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu. Kiểm tra còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Nếu tổ chức việc kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm lần". 
	Kiểm tra chẳng những giúp nhà quản lý thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng quản lý mà còn giúp nhà quản lý nhận rõ kế hoạch, việc chỉ đạo, điều hành cuả mình có khoa học, khả thi không, từ đó có các biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 
	Kiểm tra nội bộ trường học thực hiện việc xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, bộ phận trong nhà trường, phân tích nguyên nhân của các ưu, nhược điểm đồng thời đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Do đó giúp cho việc động viên, khen thưởng chính xác các cá nhân, đơn vị; khuyến khích cái tốt, truyền bá kinh nghiệm tiên tiến đồng thời phát hiện ra những lệch lạc, sai sót để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời. Có thể nói, kiểm tra nội bộ là một trong các yếu tố tạo nên chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường.
	Do vậy việc kiểm tra trong nhà trường là không thể thiếu được. Đặc biệt khi mặt trái của thị trường đang len lỏi vào nền giáo dục đa dạng và đang đà phát triển như hiện nay. Nghị quyết TW 2 nhấn mạnh "  Hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo dục, tăng cường cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra chuyên môn". Một trong những chức năng của công tác kiểm tra là quá trình đánh giá và điều chỉnh nhằm đảm bảo cho các hoạt động được thực hiện đạt tới các mục tiêu đã đề ra của tổ chức.
	Về phía người Hiệu trưởng việc kiểm tra- đánh giá đúng giúp cho họ sử dụng đúng người, đúng việc, biết phát huy mặt tốt của giáo viên, đồng thời giúp họ sửa chữa những nhược điểm. Đối với bản thân người hiệu trưởng cũng thấy được ưu, nhược điểm trong các quyết định quản lý, trong cách xử lý,vụ việc... Việc đánh giá đúng làm cho người giáo viên phấn khởi, tin tưởng hơn, năng suất hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Giáo viên sẽ có tâm lý thoải mái, hài lòng và nhu cầu được đáp ứng đầy đủ hơn. 
	Đó chính là nền tảng thuận lợi để người giáo viên hoạt động một cách sáng tạo, qua đánh giá chung giáo viên cũng thấy mức độ phát triển nhân cách của họ. Nếu đánh giá sai lệch, thiên vị, không rõ ràng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, đó là sự suy giảm lòng tin vào cấp trên và đồng nghiệp, từ đó nảy sinh sự dị nghị, chia rẽ, bè cánh. Điều đó dẫn đến sự suy giảm, thậm chí thủ tiêu tinh thần thi đua trong nhà trường, làm nảy sinh tư tưởng chây ì, bình quân chủ nghĩa và chắc chắn chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ thấp. Đội ngũ giáo viên sẽ ngày càng yếu kém, nội bộ mất đoàn kết.
	Tóm lại công tác kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên là việc làm rất quan trọng. Nó không chỉ có ý nghĩa thi đua mà còn là sự xác nhận năng lực, ý thức, trách nhiệm hiệu quả công tác và khả năng vươn lên của giáo viên. Do vậy, việc kiểm tra đánh giá này phải cẩn thận, chính xác, công bằng mang lại hiệu quả rõ rệt, làm tốt công tác kiểm tra - đánh giá sẽ góp phần xây dựng được tập thể sư phạm lành mạnh, đội ngũ sẽ đoàn kết, tiến bộ hơn, chất lượng giáo dục mới có điều kiện phát triển.
2.2. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. 
	2.2.1. Đặc điểm tình hình của địa phương.
Là một địa phương nằm trên quốc lộ 47, có nhiều cơ quan trường học đóng trên địa bàn, có thị trường chợ Môi và là cầu nối giữa thị xã du lịch Sầm Sơn và thành phố Thanh Hoá.
Với vị trí địa lý trên là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - văn hoá xã hội ở địa phương và cho sự phát triển toàn diện của giáo dục địa phương nói chung và trường Mầm non nói riêng trong giai đoạn hiện nay và tương lai.
Phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương phát triển không ngừng, luôn là nguồn động viên khuyến khích những người làm công tác giáo dục ngày càng chăm lo đến chất lượng giáo dục.
	2.2.2. Đặc điểm tình hình của trường Mầm non Quảng Tâm 
	Cơ sở vật chất nhà trường khá khang trang với 3 khu nhà 2 tầng có 25 phòng học, khu hiệu bộ, bếp 1 chiều phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ khuôn viên nhà trường với diện tích 6527m2, trường có khuôn viên sạch sẽ thoáng mát có vườn hoa, cây cảnh tươi tốt, có đu quay, cầu trượt  Cho trẻ vui chơi.
	- Tổng số học sinh là: 700 cháu = 25 nhóm, lớp 
 Trong đó: Nhà trẻ: 5 nhóm (Độ tuổi 25 – 36 tháng tuổi
 Mẫu giáo: 20 lớp (6 lớp mẫu giáo bé; 8 lớp mẫu giáo nhỡ; 6 lớp mẫu giáo lớn)
	- Đội ngũ CBGV, NV gồm: 36 đ/c (BGH: 3 đ/c; Giáo viên: 30 đ/c; Nhân viên: 3 đ/c)
	- Trình độ CBGV : Đại học, Cao đẳng : 29 đ/c; Trung cấp: 5 đ/c (2 nhân viên bảo vệ)
	Nhà trường liên tục được công nhận là trường tiên tiến, xuất sắc cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, toàn trường có 25 giáo viên đã đạt giáo viên giỏi cấp huyện, TP và 4 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Nhà trường liên tục đạt các giải trong các hội thi của trẻ tại huyện, TP cấp tỉnh. Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc Gia mức độ 2 năm 2015. Đó là một thành tích đáng ghi nhận của trường trong những năm học vừa qua.
	2.2.3. Thực trạng của việc kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên tại nhà trường.
	Thực hiện các văn bản của ngành cấp trên, sau khi triển khai nhiệm vụ năm học hiệu trưởng nhà trường đã ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ cấp trường, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường trình lãnh đạo phòng giáo dục phê duyệt.
 	Các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ tiến hành thực hiện các nội dung kiểm tra với từng thời gian cụ thể theo kế hoạch.
Kết quả đành giá cuối các năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016. Cụ thể:
- Kết quả xếp loại trường
TT
Năm học
Danh hiệu trường
Ghi chú
1
2014 -2015
Bằng khen UBND tỉnh 
2
2015 -2016
Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh
- Thống kê đánh giá chất lượng giáo viên:
TT
Năm học
Tổng số
giáo viên
Kết quả đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GVMN
Kết quả GVG các cấp
Ghi chú
Xuất sắc
Khá
Trung bình
chưa đạt
Trường
Thành phố
Tỉnh
1
2014- 2015
28
10
11
7
0
18
2
0
2
2015- 2016
30
14
10
6
0
19
3
0
	- Kết quả thực hiện mục tiêu năm học
 Năm học
Mục tiêu
2014- 2015
2015 - 2016
Tổng số học sinh điều tra:
715
727
Tổng huy động trẻ đến trường
580
612
Huy động trẻ 5 tuổi đến trường
100%
100%
Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng: - Trẻ SDD
 - Trẻ thấp còi
3,6%
4,6%
3,0%
4,1%
Chất lượng giáo dục - Đạt:
 Tốt
 Khá	
 Trung bình
 - Chưa đạt
100%
60,7%
31,8%
7,5%
0
100%
62.9%
30,6%
6,5%
0
Từ kết quả thực trạng trên, bản thân thấy chưa bằng lòng với chất lượng của giáo viên và học sinh đối với trường đạt “Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3”, trường Chuẩn Quốc Gia mức độ 2. Chính vì vậy bản thân đã trăn trở, tìm ra những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra – đánh giá giáo viên, đó là Ban giám hiệu sau khi kiểm tra – đánh giá còn chung chung, chưa gợi mở để phát huy tính sáng tạo giáo viên ở cụ thể từng hoạt động được kiểm tra đánh giá. Mặt khác một số thành viên trong Ban kiểm tra, kiểm tra nhiều nội dung, góp ý lan mam giáo viên chưa nhập tâm với những bổ sung, góp ý của thành viên trong ban kiểm tra; Một số giáo viên ngại kiểm tra, bằng lòng với những kết quả mà bản thân đã đạt được, không có chí hướng phấn đấu...
Từ những thực trạng hạn chế trên bản thân hết sức trăn trở, suy nghĩ tìm cách để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm làm cho công tác kiểm tra - đánh giá ngày càng hoàn thiện hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn phù hợp với sự thay đổi, xây dựng và phát triển nhà trường từng bước thực hiện đề án “Đối mới Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025”. 
2.3. Các biện pháp bản thân đã sử dụng trong công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên.
	Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
	Tập huấn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra cho các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ thông qua các buổi họp đoàn trước khi kiểm tra, các buổi họp kết thúc đợt kiểm tra.
Nắm bắt được tâm lý chung của đa số giáo viên là rất ngại kiểm tra, cho rằng kiểm tra là sẽ tìm ra những yếu kém, sẽ bị BGH đánh giá trong các cuộc họp, xếp loại thi đuavà như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín đối với phụ huynh học sinh. 
Từ đó hiệu trưởng đã rất quan tâm đến vấn đề giải quyết khâu tư tưởng cho cán bộ giáo viên bằng cách thông qua hội nghị cán bộ giáo viên, qua đại hội công đoàn, các buổi sinh hoạt chuyên môn, phân tích rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra- đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên. Đặc biệt là việc thực hiện Kế hoạch số 44 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị Quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và đề án “Đối mới Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025” của Thành phố Thanh Hóa để mọi giáo viên hiểu nhận thức được việc mình cần làm trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện của ngành. Đồng thời giúp cho giáo viên hiểu đó là nhiệm vụ không thể thiếu của người cán bộ quản lý và các nội dung cần được kiểm tra hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. 
	Biện pháp 2. Lập kế hoạch kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm:
	Trước khi lập kế hoạch kiểm tra - đánh giá, người hiệu trưởng phải nắm bắt thông tin, xử lý thông tin từ kết quả của năm học trước làm căn cứ để lập kế hoạch và kế hoạch phải phù hợp với thực tế tình hình nhà trường, địa phương. 
 Việc kiểm tra đánh giá hoạt động sư phạm được nhà trường lập kế hoạch cụ thể hàng năm và cụ thể hoá ở từng học kỳ, từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng người, từng hoạt động.
Hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra - đánh giá toàn bộ công việc, hoạt động, mối quan hệ, kết quả của toàn bộ quá trình hoạt động sư phạm của giáo viên và những điều kiện, phương tiện, không loại trừ mặt nào. Trên thực tế kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm giáo viên cần tập chung vào các nội dung chính không tách rời nhau, mà liên quan chặt chẽ với nhau bao gồm 4 nội dung cơ bản 
 - Kế hoạch phát triển giáo dục.
 - Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, các chuyên đề.
 - Cơ sở vật chất và công tác khác.
 - Kiểm tra - đánh giá công tác quản lý giáo viên và trình độ năng lực của giáo viên.
	* Cách thực hiện
1. Chuẩn bị:
	Tập hợp những thông tin về nhà trường qua nhiều kênh thông tin để dự kiến những nội dung cần kiểm tra.
Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường.
Lập kế hoạch kiểm tra: yêu cầu, nội dung, thành phần, thời gian, phương pháp kiểm tra.
Chuẩn bị biểu mẫu: Phiếu dự giờ, biên bản.
	Họp đoàn, phân công nhiệm vụ với từng người: Phải quán triệt thống nhất cách đánh giá, bổ sung, góp ý và xếp loại sau kiểm tra phải cụ thể, rõ ràng, những vấn đề giáo viên cần phải khắc phục.
	Dự trù kinh phí và các điều kiện thực hiện cuộc kiểm tra.
2. Tiến hành kiểm tra:
	- Dự giờ của giáo viên (mỗi giáo viên dự hai hoạt động)
	- Dự các hoạt động khác
	- Kiểm tra chất lượng, học sinh, đồ dùng học tập.
	- Kiểm tra cơ sở vật chất và các loại sổ sách của giáo viên.
	- Trao đổi với giáo viên về tình hình kiểm tra.
3. Kết thúc kiểm tra:
	- Bổ sung cụ thể, rõ ràng, đánh giá đúng thực chất các nội dung được kiểm tra, những vấn đề giáo viên cần phải khắc phục, chiều hướng tiến bộ của giáo viên (so vớí kết quả kiểm tra lần trước đó)
- Hội ý đoàn để thống nhất nhận định về đánh giá xếp loại và kiến nghị.
	- Thông báo kết luận của đoàn kiểm tra và góp ý cần thiết với giáo viên, sau đó trưởng đoàn công bố kết quả kiểm tra và ký vào văn bản ghi ý kiến tiếp thu.
4. Sau khi kiểm tra:
	Thông qua biên bản kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kiến nghị của giáo viên
	* Đánh giá xếp loại
	Đánh giá giáo viên trên cơ sở đối chiếu với yêu cầu theo tiêu chí xếp loại giáo viên được công khai tại văn phòng nhà trường. (có 4 mức )
	Loại xuất sắc: đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao
	Loại khá: đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao
	Loại đạt yêu cầu: thực hiện kế hoạch được giao từ 90% trở lên và làm công tác tuyên truyền hướng dẫn các bậc cha mẹ tốt
	Loại chưa đạt yêu cầu: thực hiện kế hoạch được giao từ 89% trở xuống.
	Kết quả được thực hiện trong cả quá trình hiệu trưởng kiểm tra - đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên.
	Biện pháp 3. Kiểm tra đánh giá thực hiện chuyên môn 
	* Về thực hiện qui chế chuyên môn: 
- Thực hiện phân phối chương trình, kế hoạch thực hiện chủ đề, kế hoạch tuần, lịch hoạt động một ngày của trẻ.
- Cách đánh giá trẻ:
 + Đối với trẻ nhà trẻ: Đánh giá cuối chủ đề và đánh giá trẻ theo mốc độ tuổi (Trẻ đủ 18 tháng tuổi, đủ 24 tháng tuổi, đủ 36 th

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_kiem_tra_danh_gia_hoat_dong_su_pham_cu.doc