SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác Xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất

SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác Xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất

Trong những năm gần, ở nước ta “Xã hội hóa giáo dục” (XHHGD) là thuật ngữ được toàn xã hội quan tâm. Tại Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII nêu rõ XHH công tác giáo dục là “huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước”. Từ đó, tạo ra phong trào mọi người học tập; xây dựng cả nước thành một xã hội học tập để mọi người dân cùng được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem lại.

Hơn nữa, XHHGD còn là quá trình nâng cao vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và đầu tư ngày càng tăng của Nhà nước, sự tham gia đóng góp của nhân dân, của toàn xã hội cho phát triển sự nghiệp Giáo dục và đào tạo, để huy động sự đóng góp về trí lực, nhân lực, vật lực, tài lực cho GD&ĐT

Nghị quyết TW2, khóa VIII của Đảng xác định “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu”. Thực tế những năm gần đây, nhiều dự án của Nhà nước đã tập trung để đầu tư cho giáo dục, cơ sở vật chất của các nhà trường ngày càng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho giáo dục vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Vì vậy, việc huy động nguồn lực của nhân dân, của toàn xã hội để đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục là rất cần thiết. Để làm tốt công việc này, cần có sự chung tay góp sức của địa phương, của ngành và của cộng đồng, giúp nhà trường có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất làm thay đổi bộ mặt của nhà trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, giúp uy tín của trường được nâng lên.

Trường THPT Triệu Sơn 2 trãi qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành. Cũng như nhiều ngôi trường khác, điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn; địa bàn tuyển sinh hẹp; đại đa số học sinh là con em các gia đình làm nông nghiệp, việc đầu tư cho GD hết sức khó khăn. Bản thân là cựu học sinh, nay là giáo viên và cán bộ quản lý tại trường, tôi luôn trăn trở, tìm kiếm và sáng tạo ra nhiều cách làm để huy động phụ huynh; các thế hệ học sinh; các tổ chức xã hội hướng về nhà trường bằng cả vật lực và trí lực để góp phần chỉnh trang cơ sở vật chất cho nhà trường. Xuất phát từ thực tiễn công tác, tôi đã đúc rút được “Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác Xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng Dạy – Học tại trường THPT Triệu Sơn 2 trong những năm gần đây”, xin được chia sẻ cùng

doc 18 trang thuychi01 15/06/2020 70
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác Xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN 1 - MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm gần, ở nước ta “Xã hội hóa giáo dục” (XHHGD) là thuật ngữ được toàn xã hội quan tâm. Tại Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII nêu rõ XHH công tác giáo dục là “huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước”. Từ đó, tạo ra phong trào mọi người học tập; xây dựng cả nước thành một xã hội học tập để mọi người dân cùng được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem lại.
Hơn nữa, XHHGD còn là quá trình nâng cao vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và đầu tư ngày càng tăng của Nhà nước, sự tham gia đóng góp của nhân dân, của toàn xã hội cho phát triển sự nghiệp Giáo dục và đào tạo, để huy động sự đóng góp về trí lực, nhân lực, vật lực, tài lực cho GD&ĐT
Nghị quyết TW2, khóa VIII của Đảng xác định “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu”. Thực tế những năm gần đây, nhiều dự án của Nhà nước đã tập trung để đầu tư cho giáo dục, cơ sở vật chất của các nhà trường ngày càng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho giáo dục vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Vì vậy, việc huy động nguồn lực của nhân dân, của toàn xã hội để đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục là rất cần thiết. Để làm tốt công việc này, cần có sự chung tay góp sức của địa phương, của ngành và của cộng đồng, giúp nhà trường có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất làm thay đổi bộ mặt của nhà trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, giúp uy tín của trường được nâng lên. 
Trường THPT Triệu Sơn 2 trãi qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành. Cũng như nhiều ngôi trường khác, điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn; địa bàn tuyển sinh hẹp; đại đa số học sinh là con em các gia đình làm nông nghiệp, việc đầu tư cho GD hết sức khó khăn. Bản thân là cựu học sinh, nay là giáo viên và cán bộ quản lý tại trường, tôi luôn trăn trở, tìm kiếm và sáng tạo ra nhiều cách làm để huy động phụ huynh; các thế hệ học sinh; các tổ chức xã hội hướng về nhà trường bằng cả vật lực và trí lực để góp phần chỉnh trang cơ sở vật chất cho nhà trường. Xuất phát từ thực tiễn công tác, tôi đã đúc rút được “Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác Xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng Dạy – Học tại trường THPT Triệu Sơn 2 trong những năm gần đây”, xin được chia sẻ cùng đồng nghiệp. 
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
 	 Việc áp dụng những kinh nghiệm trong việc quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác XHHGD này sẽ góp phần chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường thpt hiện nay.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu việc áp dụng một số kinh nghiệm trong việc quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác XHHGD tại trường THPT Triệu Sơn 2 trong những năm gần đây.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Thu thập thông tin, cơ sở lý luận trên các văn bản của Đảng, Nhà nước; của ngành về công tác XHHGD. 
4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tế gồm các phương pháp
 Quan sát, điều tra, phân tích, trao đổi, thống kê, tổng hợp, so sánh, tổng kết kinh nghiệm.
4.3. Phương pháp chuyên gia
Tham khảo kinh nghiệm của một số đồng nghiệp làm công tác quản lý lâu năm ở các trường phổ thông trong tỉnh. 
PHẦN 2 - NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Trong nhận thức chung, xã hội hoá giáo dục được hiểu là sự huy động toàn xã hội. Ở nước ta công tác xã hội hoá giáo dục cũng là một quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo cũng là một quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nhằm làm cho hoạt động giáo dục thực sự là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân.
 Điều 12 Luật giáo dục 2005 có nêu: “Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân”. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện đa dạng hoá các loại hình trường và hình thức giáo dục, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục. Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục. Có thể nói xã hội hoá giáo dục có vai trò rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến các thành tựu của ngành giáo duc. Thực tế cho thấy, công tác xã hội hoá giáo dục trong thời gian qua nhìn chung chưa có cơ chế, chưa có phương pháp chung. Nơi nào biết làm,được nhân dân ủng hộ thì xã hội hoá phát huy được tốt tác dụng, nơi nào cấp uỷ chính quyền ít quan tâm thì sự nghiệp giáo dục chỉ bó hẹp trong trách nhiệmcủa ngành giáo dục và đương nhiên là hiệu quả giáo dục thấp
Xã hội hoá giáo dục có tác động to lớn trong việc xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và phát triển môi trường kinh tế, xã hội lành mạnh và thuận lợi cho các hoạt động giáo dục, tạo ra phong trào học tập sâu rộng trong toàn xã hội theo nhiều hình thức. Đặc biệt, trong nhà trường nói chung và nhà trường THPT nói riêng, kết quả của công tác XHHGD có ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC XHHGD TẠI TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2 (TRƯỚC THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP TRONG BÀI VIẾT)
2.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội ở địa phương 
Huyện Triệu Sơn là huyện có địa bàn phức tạp vừa có Đồng bằng vừa có Trung du và miền núi. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước và tỉnh nhà. Đời sống kinh tế xã hội trong huyện cũng có nhiều phát triển. Cuộc sống của người dân hôm nay đang đổi thay từng ngày, cái đói cái nghèo đang được đẩy lùi, đặc biệt chất lượng giáo dục, quy mô trường lớp của toàn huyện ngày càng phát triển. Toàn huyện có tới 6 trường THPT công lập, 1 trường Dân lập và 1 TTGDTX của huyện. 
2.2. Thực trạng về công tác XHHGD của trường THPT Triệu Sơn 2 
2.2.1. Những mặt đạt được
Trường THPT Triệu Sơn 2 nằm về phía Nam huyện Triệu Sơn (bao gồm 10 xã) - vùng đồng chiêm trũng. Đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khóa khăn hơn so với các vùng dân cư khác trong huyện và tỉnh. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng; Chính quyền địa phương; Sở GD&ĐT. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường bước đầu đã được đầu tư; khuôn viên nhà trường được chỉnh trang ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp. Chất lượng giáo dục nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực về cả 2 mặt.
Nhà trường có đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, trình độ chuyên môn khá vững vàng, luôn đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hơn nữa, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu rõ về vai trò của công tác Xã hội hoá giáo dục, nhiệt tình tham gia tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh để có sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng. Công tác xã hội hoá giáo dục có nhiều chuyển biến, góp phần động viên cán bộ giáo viên và học sinh của trường trong giảng dạy và học tập.        
2.2.2. Tồn tại, khó khăn
Công tác tuyên truyền của nhà trường đôi lúc thực hiện chưa thường xuyên, chưa sâu rộng đến toàn thể phụ huynh học sinh trong nhà trường. Nhà trường chưa tạo được uy tín cao đối với phụ huynh học sinh và lãnh đạo địa phương bằng chính nội lực của mình. 
Việc thực hiện công tác dân chủ hoá của nhà trường còn mang tính hình thức, công tác phối kết hợp giữa phụ huynh học sinh và nhà trường chưa có sự đồng thuận cao. 
 Chính vì vậy, chưa kêu gọi được nhiều sự quan tâm của xã hội đối với công tác XHHGD. Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế: Hệ thống phòng học xuống cấp, thiếu ánh sáng về mùa đông, nóng nực về mùa hè; trang thiết bị phòng học nghèo nàn, không đáp ứng với yêu cầu đổi mới PPDH hiện đại; Hệ thống tường bao phía trước trường, cổng trường xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường; chưa có hệ thống nước sạch cho CBGV và học sinh sử dụng; Cảnh quan sư phạm chưa khang trang, sân chơi, bãi tập của nhà trường còn hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động học tập và vui chơi của các em học sinh..
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XHHGD, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC TẠI TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2 TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
	Để từng bước cải thiện cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng Dạy – Học tại trường. Đồng thời, kêu gọi sự đồng thuận, ủng hộ và đầu tư của phụ huynh, các thế hệ học sinh; các tổ chức xã hội cho công tác giáo dục của nhà trường. Với cương vị là một cán bộ quản lý, được giao trọng trách về công tác XHHGD, bản thân tôi đã đã thực hiện đồng bộ các biện pháp sau: 
3.1. Biện pháp 1: Về công tác tuyên truyền
	Tôi phân loại thành 4 đối tượng tuyên truyền: Cán bộ giáo viên; Phụ huynh - học sinh; các cấp quản lý và các thế hệ Cựu học sinh nhà trường. Cụ thể:
3.1.1. Đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
Xác định đây là lực lượng nòng cốt, có tính quyết định. Thông qua công tác tuyên truyền, làm cho mỗi CBGV thấy được nhà trường là ngôi nhà chung của tập thể sư phạm, yêu quý, gắn bó và có trách nhiệm chung tay xây dựng. Từ đó, sẵn sàng ra sức ủng hộ bằng tấm lòng tự nguyện. Mặt khác, nếu thiếu thốn  trang thiết bị dạy học, môi trường sư phạm không đảm bảo, hiệu quả công tác sẽ không cao, chất lượng giáo dục thấp, uy tín nhà trường sẽ giảm đi. Ngược lại, nếu nhà trường có điều kiện tốt, bản thân mỗi thành viên sống trong môi trường sư phạm này sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong công việc,  hiệu quả công tác cao hơn, uy tín của giáo viên và nhà trường nhờ đó được nhân lên trong lòng nhiều người và sẽ được nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ. Từ đó, mới tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyên truyền có hiệu quả đến phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân trên địa bàn ủng hộ công tác.
3.1.2. Đối với Phụ huynh – học sinh 
	Thông qua công tác tuyên truyền, giúp PHHS hiểu rõ về các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác XHHGD. Từ đó, hình thành ở PHHS ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần xây dựng, chỉnh trang cơ sở vật chất trường học; bảo vệ, gìn giữ và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học; các công trình từ nguồn XHHGD ở trong lớp học, trong nhà trường.
3.1.3. Đối với các cấp quản lý
	Nhà trường có kế hoạch tham mưu với các cấp quản lý trong việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác XHHGD tại cơ sở giáo dục. Đảm bảo đúng qui trình, thủ tục hành chính; công khai, dân chủ và được sự đồng thuận của nhân dân. 
3.1.4. Đối với các thế hệ cựu học sinh
	Với truyền thống gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, nhà trường tự hào có một lực lượng đông đảo các thế hệ cựu học sinh, trong đó có nhiều người thành đạt. Đây là đối tượng chủ yếu mà công tác XHHGD hướng tới. Bằng nhiều hình thức khác nhau, quảng bá hình ảnh của nhà trường tới các cựu học sinh, liên hệ với các ban liên lạc đồng hương trên khắp mọi miền đất nước, bày tỏ sự mong mỏi của thầy và trò nhà trường về sự trở về chung tay, góp sức của các cựu học sinh trong công cuộc xây dựng và kiến thiết nhà trường.
	Để thu hút sự quan tâm và đồng thuận của các thế hệ học sinh, tôi đã xây dựng một chiến lược dài hạn. Cụ thể: lên kế hoạch cụ thể cho công tác tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ; đấu mối với các ban liên lạc hội cựu học sinh, trình bày những khó khăn, thiếu thốn và nhu cầu cần thiết của nhà trường; sáng tạo ra nhiều hình thức kêu gọi ủng hộ (trực tiếp hoặc gián tiếp). Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc dân chủ công khai, có chế độ thông tin hai chiều thường xuyên tới ban liên lạc. Có kế hoạch báo cáo kết quả sau mỗi công việc, mỗi đợt vận động.......Từ đó, xây dựng được niềm tin ở đông đảo các thế hệ cựu học sinh đối với công việc XHHGD của nhà trường.
3.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch
	Tôi chia thành loại kế hoạch: “Kế hoạch thường kì” trong mỗi năm học và “Kế hoạch bất thường kì” gắn liền với các sự kiện lớn của nhà trường như đón nhận thành tích hoặc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường.
3.2.1. Kế hoạch XHHGD thường kì trong mỗi năm học
a. Cơ sở xây dựng kế hoạch
- Bám sát vào các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác XHHGD. Tìm hiểu kỹ càng, thấu đáo và tiến hành thực hiện đúng qui trình được đề cập trong các văn bản chỉ đạo;
- Bám sát vào nhu cầu thực tiễn, cấp thiết của nhà trường trong việc huy động XHH để bổ sung vào Cơ sở vật chất trường học;
b. Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch 
 	Xây dựng kế hoạch; dự toán chi tiết cho các nội dung, hạng mục cần kêu gọi XHH. Các bước tiến hành như sau:
+ Bước 1: Xây dựng dự thảo kế hoạch
	Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của bản thân; xuất phát từ tình hình thực tiễn và nhu cầu cấp thiết của nhà trường, tôi lập dự thảo kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục cần kêu gọi.
+ Bước 2: Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo 
Trong đội ngũ GVCN và toàn thể Hội đồng giáo dục nhà trường
Trong Ban thường trực Ban đại diện PHHS nhà trường.
+ Bước 3: Báo cáo với lãnh đạo cấp trên (UBND Huyện; UBND tỉnh; Sở GD&ĐT) xin ý kiến chỉ đạo, đồng ý cho triển khai thực hiện kế hoạch. (Bằng văn bản cụ thể, làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện)
+ Bước 4: Triển khai kế hoạch
- Công khai kế hoạch trước Hội đồng giáo dục để toàn thể CBGV nhà trường được biết, được tham gia thực hiện.
- Đối với PHHS: Triển khai kế hoạch trước PHHS toàn trường (trong Hội nghị PHHS đầu năm học); tổ chức thảo luận, lấy kiến biểu quyết nhất trí; triển khai đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật (Bằng phiếu đăng ký mức độ ủng hộ); tổng hợp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện các bước tiếp theo.
3.2.2. Kế hoạch XHHGD bất thường kì gắn liền với sự kiện “Kỷ niệm ngày thành lập trường” 
	Cơ bản được thực hiện như Kế hoạch XHHGD thường kì trong mỗi năm học. Tuy nhiên, cần lưu ý bổ sung một số nội dung sau:
+ Đối tượng huy động: Các thế hệ cựu học sinh nhà trường trên khắp mọi miền đất nước. Phạm vi rộng; đa dạng thành phần. Vì vậy cần có những biện pháp linh hoạt, khéo léo hơn.
+ Thời gian triển khai: 
 Trước thời diểm diễn ra Ngày kỷ niệm ( trước 1 đến 2 năm).
+ Cách thức tiến hành: 
- Lập “Đề án kỷ niệm ngày thành lập trường” trình các cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo. Trong đó, nhấn mạnh đến các hạng mục cần kêu gọi sự ủng hộ của các thế hệ cựu học sinh.
- Xây dựng nội dung tuyên truyền (văn bản và hình ảnh) đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website nhà trường.
- Liên hệ với các ban liên lạc Cựu học sinh nhà trường ở các khu vực Bắc – Trung – Nam và địa bàn Thanh Hóa. Tổ chức các buổi gặp gỡ thân mật với BGH nhà trường, nghe báo cáo tình hình nhà trường cũng như kế hoạch triển khai công tác XHHGD hướng về trường trong dịp kỷ niệm.
 - Thường xuyên giữ mối liên hệ với các Ban liên lạc Cựu học sinh; tổ chức các buổi gặp mặt, hội khóa.thắt chặt thêm tình cảm gắn bó với nhà trường. 
3.3. Biện pháp 3: Cách thức tổ chức thực hiện công tác XHHGD tại trường
3.3.1. Nguyên tắc tổ chức thực hiện
 Thực hiện theo nguyên tắc “Công khai – Dân chủ” và đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu.
Mỗi nội dung, hạng mục kêu gọi đều được thực hiện đúng mục đích (như trong kế hoạch kêu gọi), thiết lập hồ sơ sổ sách theo dõi và lưu trữ tại trường và các tổ chức liên quan.
3.3.2. Xác định phạm vi, đối tượng huy động XHHGD để có những giải pháp cụ thể, đạt hiệu quả tối đa
Tôi chia thành 2 phạm vi: phạm vi trong nhà trường và phạm vi ngoài nhà trường.
a. Phạm vi trong nhà trường: phạm vi chung toàn trường và phạm vi riêng từng lớp học
 + Ở phạm vi chung toàn trường (nằm trong kế hoạch thường kì hàng năm)
Sau khi xây dựng kế hoạch huy động XHHGD, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại các hội nghị PHHS trường chúng tôi cho tiến hành lấy ý kiến thảo luận, đăng ký mức ủng hộ (Bằng phiếu đăng ký, thực hiện công khai, dân chủ, không áp đặt ở một mức độ nhất định). 
- Ban thường trực PHHS là thành viên cùng đứng ra kêu gọi, vận động quyên góp, bàn giao nguồn kinh phí huy động được từ phong trào cho nhà trường (có biên bản bàn giao). Giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả. Báo cáo trước toàn thể PHHS nhà trường ở những kì họp PHHS đầu năm tiếp theo.
+ Ở phạm vi lớp học 
Từ nhiều năm nay, tôi tham mưu cho BGH tiến hành “giao phòng học” cho lớp trong vòng 3 năm (từ năm lớp 10 đến lớp 12). Việc giao phòng học này nhằm đạt được 2 mục đích:
- Thứ nhất là đối với học sinh: tăng cường ý thức tự giác, chủ động của học sinh trong việc chỉnh trang, gìn giữ tài sản phòng học. Lớp học với các em như là nhà của mình để thêm yêu mến, gắn bó, có trách nhiệm hơn.
- Thứ hai là đối với các bậc Phụ huynh: Ngoài việc ủng hộ nhà trường trong việc chỉnh trang cơ sở vật chất trường học. Ở mỗi lớp, tùy vào điều kiện hoàn cảnh khác nhau, hàng năm, phụ huynh vận động, quyên góp ủng hộ mua tặng thiết bị dạy học; thiết bị dùng chung lắp đặt tại các phòng học (Dưới sự giám sát của GVCN và BGH nhà trường). Những thiết bị này được sử dụng tại lớp cho đến khi kết thúc khóa học (hết năm học lớp 12), các em học sinh và phụ huynh tiến hành kiểm kê, bàn giao – trao tặng lại cho nhà trường (có biên bản trao tặng kèm theo). Những tài sản này giữ nguyên tại các phòng học, nhà trường tiếp tục trao lại cho các lớp học sinh tiếp theo. Lớp học sinh khóa mới tiếp nhận và bổ sung. Cứ thế, chỉ trong thời gian ngắn (3 năm trở lại đây), nhà trường đã có những phòng học khang trang, cơ bản đủ các trang thiết bị phục vụ Dạy – Học đạt hiệu quả như: Máy chiếu đa năng, hệ thống âm thanh, quạt tường, cây xanhGóp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
b. Phạm vi ngoài nhà trường, hướng tới các thế hệ cựu học sinh nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập trường.
	+ Thành lập Ban tiếp nhận sự ủng hộ của các thế hệ cựu học sinh
	+ Tổ chức các buổi gặp gỡ với Ban liên lạc các khóa học (ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam), gửi thư kêu gọi tới các Ban liên lạc CHS, thông tin kịp thời những hạng mục công trình nhà trường cần sự giúp đỡ; những phương tiện dạy học còn thiếu thốnCác cá nhân, tập thể khóa học chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dưới sự giám sát của BGH nhà trường. Sau khi các hạng mục hoàn tất, tiến hành tổ chức lễ bàn giao các hạng mục công trình cho nhà trường.
- Tư vấn cách thức tiến hành triển khai các hoạt động “Về nguồn” của cựu học sinh. Đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh “Hợp lực” đối với các hạng mục công trình có giá trị lớn. Cụ thể “Xây dựng Cổng trường” có giá trị lên tới gần 400 triệu đồng của các khóa học sinh 1967-1970; 1984-1987; 1991-1994; công trình “Khuôn viên cây xanh - Hòn non bộ trị” giá hơn 200 triệu đồng của các khóa 1992-1995; 1994-1997Tư vấn cho khóa học 1991-1994 xây dựng công trình có ý nghĩa văn hóa và giáo dục lớn đối với học sinh “Công trình tượng đài Bác Hồ” trị giá hơn 200 triệu đồng
+ Công khai các thông tin về hạng mục công trình, những đóng góp của Cựu học sinh trên Website của nhà trường và bằng văn bản tới các ban liên lạc ở các khu vực trên toàn quốc.
+ Trước thềm ngày Kỷ niệm (1 ngày ), tổ chức buổi lễ Tổng kết và vinh danh những tập thể, cá nhân các thế hệ Cựu học sinh, những nhà hảo tâm.đã có những đóng góp cho nhà trường nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập. Từ đó, giúp cựu học sinh thấy được giá trị to lớn từ sự đóng góp của mình đối với sự trưởng thành của ngôi trường một thời mình đèn sách.
3.3.3. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí XHHGD
a.Thành lập Ban chỉ đạo, giám sát các hoạt động
Bao gồm đại diện các tổ chức chính trị trong nhà trường như BGH; Công đoàn; Đoàn TNCSHCM; đại diện GVCN; đại diện PHHS hoặc đại diện Ban liên lạc khóa học sinh (nếu có). 
b. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí XHH
- Mở sổ quản lý theo dõi công tác thu – chi
- Sử dụng đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. 	
3.4. Biện pháp 4 : Xây dựng “hình ảnh – thương hiệu” nhà trường, củng cố niềm tin trước PHHS và toàn xã hội
	Xây dựng “hình ảnh – thương hiệu” nhà trường, củng cố niềm tin trước PHHS và toàn xã hội thiết nghĩ là việc làm cần thiết, không thể thiếu trong công tác XHHGD

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_quan_ly_nham_nang_cao_hieu_qua_cong_ta.doc