Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp rèn luyện kĩ năng trong nhảy cao kiểu bước qua

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp rèn luyện kĩ năng trong nhảy cao kiểu bước qua

Nhảy cao là một môn trong giáo dục thể chất ở trường học là bộ môn thúc đẩy sự phát triển hài hòa của cơ thể như: tư thế ngay ngắn, cơ thể phát triển cân đối, tăng cường trao đổi chất, rèn luyện thần kinh thăng bằng, phát triển các tố chất thể lực. Nhưng việc giảng dạy môn này còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở vật chất còn hạn chế. Giáo viên sử dụng phương pháp giảng giải, làm mẫu quá nhiều gây nhàm chán, thụ động cho học sinh.

docx 6 trang Trần Đại 27/04/2023 2221
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp rèn luyện kĩ năng trong nhảy cao kiểu bước qua", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số: 
1. Tên sáng kiến: “ Phương pháp rèn luyện kĩ năng trong nhảy cao kiểu bước qua”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: chuyên môn
3. Mô tả bản chất của sáng kiến: 
 	 3.1 Tình trạng giải pháp đã biết:
Nhảy cao là một môn trong giáo dục thể chất ở trường học là bộ môn thúc đẩy sự phát triển hài hòa của cơ thể như: tư thế ngay ngắn, cơ thể phát triển cân đối, tăng cường trao đổi chất, rèn luyện thần kinh thăng bằng, phát triển các tố chất thể lực ..., nhưng việc giảng dạy môn này còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở vật chất còn hạn chế. Giáo viên sử dụng phương pháp giảng giải, làm mẫu quá nhiều gây nhàm chán, thụ động cho học sinh.
3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
* Mục đích của giải pháp: 
- Cïng víi ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c, Gi¸o dôc thÓ chÊt gãp phÇn gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn theo 5 tiªu chÝ §øc – TrÝ – ThÓ – Mü vµ Lao ®éng, thùc hiÖn ®óng môc tiªu ®µo t¹o cña c¸c trường phæ th«ng.
- Th«ng qua s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Phương ph¸p rÌn luyÖn kü n¨ng nh¶y cao kiểu bước qua”, nh»m t¹o cho häc sinh phương ph¸p tù gi¸c, tÝch cùc, chñ ®éng trong tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao. Nh»m hướng dÉn häc sinh phương ph¸p tËp luyÖn “nh¶y cao kiểu bước qua” b»ng c¸ch t¹o cho c¸c em høng thó tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao, hướng dÉn c¸c em nh÷ng ®éng t¸c, bµi tËp, phương ph¸p tËp luyÖn nh¶y cao kiểu bước qua
* Nội dung giải pháp: 
C¸c bµi tËp thÓ dôc thÓ thao dïng trong gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn ®ù¬c ph©n lo¹i theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Mét trong nh÷ng c¸ch ph©n lo¹i phæ biÕn lµ ph©n thµnh c¸c bµi tËp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n¾m v÷ng kü thuËt ®éng t¸c (bµi tËp bæ trî) vµ c¸c bµi tËp nh»m ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc: Søc m¹nh, søc nhanh, søc bÒn, mÒm dÎo vµ n¨ng lùc phèi hîp. Víi nh¶y cao còng vËy. Sau đây là các bài tập chuyên môn để rèn luyện kĩ năng nhảy cao kiểu bước qua:
Bài tập : Bµi tËp ®Ó n¾m v÷ng kü thuËt nh¶y cao
 ChuÈn bÞ giËm nh¶y.
TTCB: §øng lườn tr¸i hướng vµo thang thÓ dôc. Tay tr¸i duçi th¼ng vÒ trước vµ n¾m vµo thang ë møc ngang th¾t lưng hoÆc cao h¬n. Ch©n giËm ®Æt phÝa sau, ch©n l¨ng co ë phÝa trước. Đá nhanh ch©n giËm cïng h«ng ra phÝa trước råi ®Æt ch©n giËm hÇu như th¼ng trªn ®Êt. Trë l¹i tư thÕ ban ®Çu. Lµm 10 -15 lÇn, 2 -3 lo¹t. C¸c c¸ch : a) Kh«ng n¾m tay vµo thang; b) Mét bước ®µ thùc hiÖn ®éng t¸c ®Æt ch©n; c) Ba bước ®µ thùc hiÖn ®éng t¸c ®Æt ch©n.
§éng t¸c đá l¨ng:
TTCB: ®øng hưíng lưên tr¸i vÒ phÝa thang thÓ dôc, tay n¾m thanh ngang víi ngùc; ch©n ph¶i co ë khíp gèi vµ ®á vÒ sau. L¨ng ch©n ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc ®á ®ïi vÒ trưíc. Sau khi chuyÓn qua ch©n giËm, ch©n l¨ng ®ưîc duçi th¼ng hoµn toµn ë khíp gèi, tiÕp tôc chuyÓn gãt ch©n vÒ trưíc, mòi ch©n gi÷ tư thÕ bµn cuèc vµ n©ng lªn cao. Thùc hiÖn 20 - 30 lÇn trong mét lo¹t. Lµm 2 - 3 lÇn. C¸c c¸ch: a) Còng như trªn song cïng víi viÖc n©ng ch©n l¨ng lªn trªn, ch©n giËm duçi th¼ng ®Õn mòi ch©n. b) Còng như trªn song sau khi ch©n l¨ng ngõng chuyÓn lªn trªn, lËp tøc bËt lªn cao. c) Còng thùc hiÖn như trªn víi mét bưíc ®µ.
TTCB: §øng trªn ch©n giËm, ch©n l¨ng co ë khíp gèi vµ hai tay ®ể ra sau. L¨ng ch©n vÒ trưíc - lªn trªn vµ hai tay ®¸nh m¹nh lªn cao. C¸c c¸ch: a) Còng như vËy nhưng cã mét bưíc ®µ; b) Còng như vËy song víi 2 bưíc ®µ; c) Còng như vËy song víi 3 bưíc ®µ. Lµm 10 -15 lÇn. Thùc hiÖn víi nhÞp trung b×nh.
TCB: chuÈn bÞ ch¹y ®µ. Thùc hiÖn như trong bµi tËp trưíc song víi 5 -7 bưíc ®µ. . Ghi chó: C¸c bµi tËp ®ưîc m« t¶ trªn ®©y lµ dïng cho ngưêi tËp giËm nh¶y b»ng ch©n tr¸i. Đèi víi ngưêi giËm nh¶y b»ng ch©n ph¶i th× ®æi vÞ trÝ ngưîc l¹i.
 Còng nh bµi tËp 2 - 3 song cã sö dông vËt chuÈn ( cét, thang thÓ dôc ) ®Ó gi÷ hưíng l¨ng ®óng vµ phßng ngõa viÖc nghiªng th©n vÒ phÝa ch©n giËm. Lµm 10 - 15 lÇn.
TTCB: ChuÈn bÞ ch¹y ®µ. Hưíng ch¹y ®µ vu«ng gãc víi xµ ®îc ®Æt trªn ®é cao lín h¬n thµnh tÝch cña ngưêi tËp 20 - 30cm. Ch¹y 3 - 5 bưíc ®µ giËm nh¶y ®¸ l¨ng ch¹m xµ cao. Ch¹y 10 -15 lÇn. 
	BÀI TẬP NẮM VỮNG KĨ THUẬT CHUYỂN QUA XÀ.
C¸c bµi tËp khi kh«ng cã xµ.
TTCB: KÎ mét ®ưêng th¼ng vµ ®Æt ch©n giËm lªn ®ưêng ®ã; 1) Vung ch©n l¨ng vµ khi ch©n l¨ng ®Õn møc ngang bông th× xoay mòi ch©n vµo trong; 2) §Æt ch©n l¨ng trªn ®ưêng; 3) KÐo ch©n giËm co ®Õn ngùc; 4) Thùc hiÖn co ch©n 180o nhê ®á ch©n giËm co sang ngang vµ ®Æt ch©n giËm xuèng ®ưêng th¼ng. Lµm 7 -10 lÇn. C¸c c¸ch: a) Còng như vËy víi ch©n giËm; b) Còng như vËy tõ mét bưíc ®µ; c) Còng như vËy tõ 2 - 3 bưíc ®µ. §éng t¸c l¨ng cÇn lµm chÝnh x¸c theo ®ưêng kÎ chuÈn tr¸nh l¨ng sang hai bªn, ®Çu cói, m¾t nh×n vµo phần trong cña gãt ch©n giËm. L¨ng víi biªn ®é lín.
Ch¹y ®µ 3 - 5 bíc lµm ®éng t¸c l¨ng ch©n, giËm nh¶y. L¨ng ch©n vÒ phÝa vËt (bãng) treo ë ®é cao 1m50 - 1m70. Sau khi l¨ng lªn thùc hiÖn xoay mòi ch©n l¨ng vµo trong, thu gèi ch©n giËm ®Õn s¸t ngùc vµ nhanh chãng ®á sang ngang (më h«ng). R¬i xuèng ®Êt trªn ch©n l¨ng, mÆt quay vÒ phÝa ®¸ 10 -15 lÇn.
C¸c bµi tËp khi cã xµ.
. CÇn chó ý ®Õn giËm vµ bay, c¬ thÓ di chuyÓn vÒ trưíc kh«ng lÖch khái hưíng ch¹y ®µ. Lµm 10 - 15 lÇn.
TTCB: ChuÈn bÞ ch¹y ®µ ®Ó nh¶y. Chạy ®µ 3 - 5 bưíc, ®µ ®ưîc thùc hiÖn víi gãc gÇn 30o so víi xµ. Nh¶y qua xµ ®Æt chÕch (®Çu gÇn ë møc ngang vai, ®Çu xµ ë møc 50 – 70cm). lµm 10 -15 lÇn.
Nh¶y qua xµ víi ®µ ng¾n 15 - 20 lÇn.
BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH.
C¸c bµi tËp víi dông cô thÓ dôc.
TTCB: §øng trªn ch©n l¨ng h¬i co, lưên hưíng vÒ phÝa thang thÓ dôc, ch©n giËm ®Ó sau. Th©n h¬i ng¶ vÒ trưíc, mét khuûu tay tú lªn dãng ngang. Lµm ®éng t¸c ®Æt gãt ch©n giËm ch¹m ®Êt phÝa trưíc cïng víi viÖc chuyÓn phÇn dưíi th©n ra trưíc. Hai tay lu«n gi÷ ë mét ®é cao kh«ng ®æi. Tay kia ®ưa ra sau. Lµm 10 -12 lÇn, 2 -3 lo¹t. NghØ gi÷a c¸c lo¹t 1 - 2 phót. Lµm cµng nhanh cµng tèt. Kh«ng véi vµng khi quay vÒ tư thÕ ban ®Çu.
TTCB: §Æt ch©n giËm lªn ghÕ thÓ dôc, lưên hưíng vÒ phÝa thang thÓ dôc. Tay gi÷ thẳng ë møc ngang vai. Dïng ch©n l¨ng n©ng vËt nÆng (t¹ b×nh v«i, t¹ ®«i cã träng lưîng 3 - 4kg). C¸c biÕn d¹ng: a) B»ng c¸ch l¨ng ch©n th¼ng vÒ phÝa trưíc; b) B»ng c¸ch kÐo ch©n co ë khíp gèi vµ khíp chËu - ®ïi lªn trªn. Mçi ch©n lµm 10 - 15 lÇn, 2 - 3 lo¹t. NghØ gi÷a c¸c lo¹t 1 - 2 phót. Thùc hiÖn víi nhÞp trung b×nh vµ nhanh.
TTCB: §øng trªn mét ch©n, ch©n kia ®Æt gãt lªn ngùa thÓ dôc hay gê tưêng cao 60 - 80cm. Nh¶y t¹i chç trªn mét ch©n 30 - 40 lÇn, lµm 2 lo¹t, nghØ gi÷a c¸c lo¹t 1 - 2 phót.
TTCB: Còng như trªn song thùc hiÖn tõ tư thÕ nöa ngåi hay ngåi trªn ch©n giËm. Lµm 10 - 20 lÇn.
C¸c bµi tËp víi ngưêi cïng tËp.
TTCB: Hai ngưêi cïng tËp ®øng hưíng mÆt vµo nhau, hai tay duçi th¼ng n¾m lÊy nhau. Ngưêi nä dùng ngưêi kia lµm ®iÓm tùa lÇn lưît thùc hiÖn bËt lªn tõ tư thÕ ngåi trªn mét ch©n. Lµm 10 - 15 lÇn.
TTCB: Còng như trªn. Lµm ®éng t¸c ngåi xuèng trªn mét ch©n, ch©n kia duçi ra trưíc sau ®ã cïng ®øng dậy nhanh vµ kiÔng ch©n. Lµm 8 - 10 lÇn mçi ch©n.
TTCB: §øng hưíng mÆt vµo thang thÓ dôc vµ mét ngưêi cïng tËp ë trªn vai. C¶ hai dïng tay gi÷ thanh ngang ë møc ngang th¾t lưng. Ngåi xuèng, ®øng lªn, lµm 15 - 20 lÇn, 2 - 3 lo¹t. NghØ gi÷a c¸c lo¹t 2 - 3 phót. Thùc hiÖn víi nhÞp chËm, trung b×nh vµ nhanh.
CÁC BÀI TẬP ĐẲNGTRƯỜNG CÓ CĂNG CƠ CỰC ĐẠI
TTCB: §Æt mòi ch©n lªn mÐp bôc (cao 5 -10cm), hai ch©n duçi th¼ng, vai tú vµo tay xµ ®¬n. Duçi ch©n víi lùc cùc ®¹i. Thêi gian thùc hiÖn bµi tËp nµy kho¶ng 6 gi©y.
TTCB: §øng mét ch©n trưíc, mét ch©n sau, hai ch©n dang réng, vai tỳ vµo tay xµ ®¬n. Lµm như bµi tËp 1, song cã thay ®æi ®é co cña ch©n.
TTCB: Ngåi trªn sµn, lưng hưíng vµo thang thÓ dôc. Hai ch©n co ë khíp gèi vµ tú bµn ch©n vµo mét vËt nÆng cè ®Þnh. Lµm ®éng t¸c duçi th¼ng gèi víi lùc cùc ®¹i 5 -7 lÇn.
TTCB: Ngåi trưíc xµ ®¬n ®Æt ë møc ngang ngùc. Hai tay duçi th¼ng ®ưa vÒ trưíc vµ n¾m lÊy xµ. Dïng hÕt søc cña tay cè g¾ng n©ng tay cña xµ ®¬n lªn trªn. Còng như vËy song theo hưíng ngưîc l¹i, cã nghÜa lµ cè g¾ng h¹ thÊp xµ xuèng dưíi.
ChØ dÉn phư¬ng ph¸p: TÊt c¶ c¸c bµi tËp tÜnh lùc ®ưîc thùc hiÖn víi sù g¾ng søc cùc ®¹i ®Õn 6 gi©y (5 - 6 lo¹t). NghØ gi÷a c¸c lo¹t tõ 40 gi©y ®Õn 2 phót.
C¸c bµi tËp nh¶y vÒ trưíc.
TTCB: Nöa ngåi, ch©n d¹ng réng b»ng vai. Th©n trªn h¬i gÊp vÒ trưíc, hai tay ®ưa xuèng dưíi - ra sau. Thùc hiÖn c¸c lÇn nh¶y tõ ch©n nµy sang ch©n kia (ch¹y b»ng c¸c bưíc nh¶y 20 - 30m. lµm 3 - 5 lÇn).
TTCB: Còng như trªn. Lµm ®éng t¸c nh¶y trªn mét ch©n cè ®á cao vµ ®Æt ch©n tÝch cùc xuèng ®Êt 20 -30m. Lµm 3 - 5 lÇn trªn mçi ch©n.
TTCB: Còng như trªn. Nh¶y trªn hai ch©n vµ co ch©n ®Õn ngùc trong lóc bay. Di chuyÓn vÒ trưíc kh«ng nhiÒu 10 - 15m. lµm 15 - 20 lÇn, 3 - 5 lo¹t. NghØ gi÷a c¸c lo¹t 1 - 2 phót.
TTCB: ë tư thÕ xuÊt ph¸t ®Ó ch¹y ®µ trong nh¶y cao (ch©n giËm ®Ó sau); a) Ch¹y 3 bưíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng lªn cao; b) Ch¹y 5 bưíc giËm nh¶y ®¸ l¨ng lªn cao, Ch¹y 30 - 50m. Lµm 4 - 6 lÇn.
 3.3 Khả năng áp dụng của giải pháp:
Các giải pháp trên có thể áp dụng cho giảng dạy môn nhảy cao kiểu bước qua trong toàn huyện
	3.4 Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp:
Trong khi triÓn khai đề tài nµy, t«i thÊy häc sinh häc bé m«n thÓ dôc rÊt hµo høng, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh häc tËp ë líp vµ tù tËp luyÖn h»ng ngµy. T«i còng thùc sù bÊt ngê trưíc nhu cÇu tËp luyÖn thÓ thao h»ng ngµy cña c¸c em, mçi tiÕt lªn líp l¹i ®ưîc c¸c em hái vÒ c¸c bµi tËp míi, mçi tiÕt nh¶y cao trong giê thÓ dôc chÝnh khãa lµ thªm mét lÇn t«i thÊy ®ưîc sù tiÕn bé cña c¸c em vÒ kü thuËt vµ thµnh tÝch.
Cô thÓ vÒ thµnh tÝch vµ chất lưîng m«n Nh¶y cao khi ¸p dông S¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy trong n¨m häc 2017 – 2018 ở các lớp tôi dạy như sau:
Häc sinh xếp loại Đ: 100%
Häc sinh xếp loại CĐ: 0%
Có 01 học sinh dự HKPĐ cấp tỉnh
 	3.5 Tài liệu kèm theo gồm: (không có)
	 Mỏ Cày Bắc, ngày tháng năm 2018

Tài liệu đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem_phuong_phap_ren_luyen_ki_nang_trong_nh.docx