SKKN Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn Thể dục lớp 9 trường thcs Nga Trung

SKKN Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn Thể dục lớp 9 trường thcs Nga Trung

 Hiện nay thế giới đang diễn ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, văn hoá, khoa học,. trong đó sự giao thoa giữa các nền văn hoá giữa các nước trong khu vực và trên thế giới là một tất yếu. Đại hội Đảng VIII khẳng định "Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội,. .phải nhằm xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho sự phát triển xã hội". Điều này được cụ thể hoá trong xác định mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của nước ta trong giai đoạn hiện nay, Đảng và nhà nước khẳng định “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 Giáo dục trang bị cho thế hệ trẻ một hệ thống giá trị, năng lực và khả năng phù hợp với sự phát triển của một xã hội hiện đại đồng thời đảm bảo phát huy những giá trị truyền thống của người Việt Nam. Vấn đề giáo dục năng lực, phẩm chất đạo đức của con người mới, đặc biệt là nét văn hoá mang bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ trong xu thế phát triển toàn cầu hiện nay là vô cùng quan trọng, cần thiết đồng thời là sứ mạng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà được khẳng định trong mục tiêu giáo dục "đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

docx 23 trang thuychi01 6974
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn Thể dục lớp 9 trường thcs Nga Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI 
 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔN THỂ DỤC LỚP 9
 TRƯỜNG THCS NGA TRUNG
Người thực hiện: Nguyễn Văn Tiến
Chức vụ : Giáo viên
Đơn vị công tác : Trường THCS Nga Trung
SKKN thuộc lĩnh vực: Môn Thể dục
THANH HÓA NĂM 2019
MỤC LỤC
TT
NỘI DUNG
TRANG
1.
Mở đầu
1
1.1.
Lí do chon đề tài
1
1.2.
Mục đích nghiên cứu
2
1.3.
Đối tượng nghiên cứu
2
1.4.
Phương pháp nghiên cứu
2
2.
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
3
2.1.
Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
3
2.2.
Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
5
2.3.
Giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề
7
2.4.
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
16
3.
Kết luận, kiến nghị
17
3.1.
Kết luận
17
3.2.
Kiến nghị
18
4.
Tài liệu tham khảo
19
1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài
	Hiện nay thế giới đang diễn ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, văn hoá, khoa học,... trong đó sự giao thoa giữa các nền văn hoá giữa các nước trong khu vực và trên thế giới là một tất yếu. Đại hội Đảng VIII khẳng định "Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội,. ...phải nhằm xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho sự phát triển xã hội". Điều này được cụ thể hoá trong xác định mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của nước ta trong giai đoạn hiện nay, Đảng và nhà nước khẳng định “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
	Giáo dục trang bị cho thế hệ trẻ một hệ thống giá trị, năng lực và khả năng phù hợp với sự phát triển của một xã hội hiện đại đồng thời đảm bảo phát huy những giá trị truyền thống của người Việt Nam. Vấn đề giáo dục năng lực, phẩm chất đạo đức của con người mới, đặc biệt là nét văn hoá mang bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ trong xu thế phát triển toàn cầu hiện nay là vô cùng quan trọng, cần thiết đồng thời là sứ mạng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà được khẳng định trong  mục tiêu giáo dục  "đào tạo con người phát triển toàn diện, có  đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
	 Sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh là một quá trình diễn ra dưới các tác động giáo dục và dạy học được tổ chức và thực hiện ở nhà trường, gia đình và xã hội; là quá trình bắt đầu đối với mỗi người ngay khi họ tham gia vào xã hội loài người. Học sinh lứa tuổi trung học cơ sở là một giai đoạn cụ thể tham gia vào quá trình xã hội hoá cá nhân với tư cách là thành viên xã hội trong đó hoạt động vui chơi là một nhu cầu không thể thiếu đối với các em bởi nó cần thiết cho sự phát tiển tâm lí, thể lực, nhân cách các em. 
	Ngày nay trong công tác giáo dục học sinh trò chơi đã được đưa vào vận dụng trên phương diện phương pháp dạy học – phương pháp dạy học thông qua trò chơi như sử dụng phương pháp dạy học bằng trò chơi trong dạy học môn Thể dục, Đạo đức, Tự  nhiên và xã hội, Toán,... Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ điện tử, tin học,... làm xuất hiện một số trò chơi hiện đại, trò chơi điện tử có tác dụng mạnh mẽ và trực tiếp đến nhu cầu vui chơi của trẻ, ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ cùng với đó là sự mất dần vai trò và vị thế của các trò chơi dân gian trong đời sống trẻ thơ trong giai đoạn hiện nay.
	Trò chơi dân gian (TCDG) phản ánh nét văn hoá cộng đồng của dân tộc, khu vực hoặc vùng miền vì thế việc tổ chức cho các em học sinh chơi các TCDG là một trong những cách thức giáo dục, hình thành nét nhân cách mang bản sắc văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ hiện nay. Thực hiện nhiệm vụ "giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, ... tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc.
 Phát triển TDTT là một bộ phận trong chính sách phát triển kinh tế xã hội và con người, xây dựng một nền thể thao đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa tiến bộ của nhân loại, bước đầu phát triển phong trào TDTT quần chúng đồng thời từng bước xây dựng một nền thể thao chuyên nghiệp cao.
Đây là một vấn đề có ý nghĩa vô cùng cần thiết tạo điều kiện và thúc đẩy việc rèn luyện thân thể của tuổi trẻ học đường, góp phần tích cực vào việc đào tạo các em trở thành những con người mới, con người phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy việc nâng cao chất lượng giảng dạy TDTT trong các trường học được coi là một nhiệm vụ tất yếu cần thiết. 
	Xuất phát từ mục đích yêu cầu trên tôi chọn đề tài: “Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để nâng cao hiệu quả môn thể dục lớp 9 trường THCS Nga Trung”
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Mục đích của chúng tôi là Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh trong các giờ tập luyện và nâng cao hiệu quả môn thể dục lớp 9 trường THCS Nga Trung- Nga Sơn- Thanh Hóa.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Để tiến hành nghiên cứu học sinh lớp 9 Trường THCS Nga Trung- Nga Sơn- Thanh Hóa.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu tôi dùng các phương pháp sau:
1.4.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu.
Trong quá trình giải quyết đề tài này tôi đã sử dụng các tài liệu có liên quan:
- Các văn kiện Nghị quyết, Chỉ thị của ngành TDTT đối với ngành giáo dục.
- Sách khoa học về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất, tuyển tập nghiên cứu khoa học TDTT.
- Các bản tin khoa học TDTT.
- Sách giáo dục thể chất, sách thể dục, sách trò chơi vận động.
1.4.2. Phương pháp quan sát sư phạm.
Tôi tiến hành quan sát các buổi tập, các buổi học ở trường tiểu học. Kết hợp với tọa đàm trao đổi với các giáo viên TDTT các trường tiểu học và các giáo viên TDTT tại trường về trò chơi vận động. Trên cơ sở đó đề xuất bổ sung nội dung và biện pháp hợp lý, để nâng cao hiệu quả ứng dụng trò chơi vận động cho học sinh.
1.4.3. Phương pháp phỏng vấn.
Để đảm bảo cho đề tài mang tính khoa học và thực tiễn chúng tôi đã sử dụng phiếu hỏi để:
- Thu thập ý kiến của Ban giám hiệu, các giáo viên và học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện, các vấn đề có liên quan đến giáo dục thể chất.
- Số lượng phỏng vấn 200 em học sinh của trường THCS Nga Trung. 
1.4.4. Phương pháp toán học thống kê.
Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng phương pháp này để xử lý các số liệu bằng cách tính tỷ lệ phần %.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Đối với lứa tuổi học sinh THCS khi cơ thể các em đang phát triển mạnh mẽ về các cơ quan hệ thống trong cơ thể, trong đó sự phát triển đột biến về các cơ quan vận động, do vậy ở lứa tuổi này việc áp dụng các bài tập thể chất dưới dạng trò chơi vận động là rất cần thiết. Sự đa dạng và phong phú của trò chơi vận động là cơ sở cho việc lựa chọn phù hợp với cấu trúc giải phẫu cơ thể, đặc điểm lứa tuổi và sở thích của từng cá nhân, trò chơi vận động không những có tác dụng phát triển thể chất con người như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo còn có tác dụng giáo dục cho con người ý thức tự giác, tính kỷ luật, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức. 
	 Lý luận và thực tiễn TDTT ngày nay chứng minh rằng: hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT không chỉ giáo dục hoàn thiện thể chất, mà còn là phương tiện giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh có hiệu quả. Những nét đặc thù như: nỗ lực thể lực, nỗ lực tâm lý cao, hoài bão khát vọng vươn tới tầm cao về năng lực vận động, quan hệ tập thể cùng hoạt động... đã biến loại hình hoạt động này thành môi trường và phương tiện giáo dục phẩm chất đạo đức có hiệu quả cao.	Giáo dục là một hệ thống rất rộng lớn bao gồm từ mầm non đến đại học. Sự phát triển thể chất đối với học sinh lứa tuổi học đường thực tế là công việc rất quan trọng. Cùng với sự đổi mới của đất nước TDTT cũng chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của con người. Chính vì thế Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho mọi người, mọi tầng lớp nhân dân và đặc biệt là học sinh.
	Đây chính là cốt lõi của việc đào tạo con người mà Bác Hồ và Đảng ta đã xác định, góp phần đào tạo ra con người mới, phát triển toàn diện. Sự phát triển thể chất của cơ thể thiếu niên diễn ra khá phức tạp, vì vậy việc giảng dạy cho học sinh lúc các bộ phận cơ thể chúng còn mềm dẻo và linh hoạt là rất quan trọng. Sự phát triển thể chất ở lứa tuổi này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể. Vì vậy người cán bộ giáo dục thể chất phải nắm vững các quy luật đó mới mang lại hiệu quả tốt cho sự phát triển thể chất cho thế hệ trẻ.
	Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THCS là chưa phát triển hoàn chỉnh như người lớn, hệ tuần hoàn và hô hấp chưa hoàn thiện, cơ thể đang tiếp tục phát triển và cần nhiều năng lượng. Do đó ở lứa tuổi này khả năng tập trung còn kém, hoạt động chóng mệt mỏi. Vì vậy cần lưu ý để xây dựng chương trình tập luyện theo quy luật từ nhẹ đến nặng từ đơn giản đến phức tạp, lượng vận động phải từ thấp đến cao tăng dần và mang tính thường xuyên và liên tục.
 	Trò chơi trong lĩnh vực giáo dục thể chất phản ảnh về mặt đặc điểm em phương pháp tổ chức của người giáo viên và người tham gia hoạt động, phương pháp trò chơi không nhất thiết phải gắn bó với một trò chơi cụ thể nào đó như bóng đá, bóng chuyền hoặc trò chơi vận động đơn giản khác, về nguyên tắc phương pháp trò chơi chơi có thể vận dụng trên cơ sở ở của bất kỳ bài thể dục nào tất nhiên chúng phải được tổ chức sao cho phù hợp với đặc điểm em của phương pháp trò chơi có thể dựa vào một số nội dung một số động tác.
	Phương pháp trò chơi là hoạt động chủ yếu của buổi tập được tổ chức trên cơ sở theo chủ đề có hình ảnh bảng quy ước nhằm đạt được mục đích trong những điều kiện tình huống thay đổi như chủ đề trò chơi hoặc là được lấy từ thực tế xung quanh và biểu hiện có tính chất hình tượng, những hoạt động nào đó của thực tế. Ví dụ bắt chước hoạt động lao động chiến đấu hoặc là sáng tạo từ nhu cầu giáo dục thể chất như các trò chơi về các môn bóng.
	Tính đa dạng của cách thức đạt mục đích và tính tổng hợp của hoạt động trong trò chơi, kết quả hoạt động trò chơi nào cũng có hiện tượng thắng thua để đạt được mục đích chơi thắng người ta có nhiều cách khác nhau trong phạm vi trò chơi và rất linh hoạt đồng thời hoạt động trò chơi trong quá trình giáo dục thể chất mang tính chất tổng hợp, tức là phải phối hợp chặt chẽ với các hình thức vận động khác nhau như: chạy, nhảy, ném, đẩy...
	Do đó trò chơi biểu hiện một cách toàn diện các kỹ xảo vận động, các phẩm chất thể lực, trí tuệ,  hoạt động của người tập phải mang tính độc lập rộng rãi yêu cầu cao về sự nhanh trí, sáng tạo, vận động khéo léo trong trò chơi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa những người tham gia nhưng yêu cầu mỗi thành viên cũng phải có tính độc lập sáng tạo giải quyết mọi tình huống, động viên mọi khả năng và tài trí của mình để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, thể hiện rõ các đặc điểm phẩm chất đạo đức tính cách của cá nhân trong đa số các trò chơi tính chất thi đua đối kháng rất rõ ràng vì vậy luôn xuất hiện những hành vi, tính tự giải quyết mối quan hệ.
	Trò chơi như một hiện tượng xã hội đại diện vượt ra ngoài phạm vi giáo dục thể chất giáo dục nói chung, nó ra đời sớm trong lịch sử loài người và phát triển cùng với toàn bộ nền văn hóa xã hội , trò chơi đã và đang thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của con người về vui chơi giải trí nhận thức phát triển thể chất tinh thần ngoài ra nó còn phát triển các yếu tố trong con người như : sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và tích cực sáng tạo.
 	Phương pháp tổ chức trò chơi tạo nên sự hưng phấn trong tập luyện, giúp cho học sinh chống lại mệt mỏi trong hoạt động TDTT làm tăng lượng vận động một cách tích cực từ đó có tác dụng tuyệt vời trong phát triển các tố chất thể lực. Trò chơi có ảnh hưởng đặc biệt đối với thành tích thi đấu của nhiều môn thể thao và là yếu tố quyết định đối với khả năng chịu đựng lượng vận động đối với học sinh.
	Phương pháp tổ chức trò chơi là tiền đề cần thiết cho khả năng phục hồi nhanh chóng sau các lượng vận động lớn.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 
	* Đối với giáo viên
	Qua nhiều năm công tác, bản thân tôi nhận thấy: Giáo viên trên địa bàn huyện Nga Sơn đã và đang thực hiện đổi mới việc tổ chức các loại trò chơi vận động và phương pháp giảng dạy vào môn thể dục bậc THCS, chất lượng dạy học trong các nhà trường đã và đang từng bước đạt hiệu quả rõ rệt. Giáo viên đã quen dần với việc lựa chọn phương pháp cũng như thiết kế bài dạy có đưa thêm một số trò chơi vận động vào nhằm khơi dậy hứng thú và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, thầy và trò đều chủ động trong việc tổ chức giờ học cũng như tiếp thu kiến thức. Nhưng cũng không ít giáo viên chưa thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, dạy đúng phương pháp, phù hợp với đặc thù môn học. Nhiều tiết dạy nội dung lặp lại nhiều lần không có sự đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức, gây nên sự nhàm chán, lâu ngày tạo cho học sinh ngại vận động. 
	Giáo viên chưa chú trọng đổi mới phương pháp và lựa chọn hình thức lên lớp phù hợp, các trò chơi trong phân phối chương trình còn ít và sử dụng lặp lại nhiều lần làm cho tiết học vừa khô khan vừa cứng nhắc, vì thế không tạo được hứng thú trong tập luyện, các em phải tham gia một cách miễn cưỡng dẫn đến hiệu quả của các tiết học là không cao.
	Với đặc trưng của bộ môn Thể dục nhằm giáo dục thể chất, nâng cao thể lực cho học sinh nên việc đưa các nội dung trò chơi vận động vào các tiết học thể dục ngoài mục tiêu tạo tiết học hứng thú, sôi nổi, hiệu quả còn rèn cho học sinh những kĩ năng cơ bản để tập luyện, giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh. Chính vì vậy việc đưa thêm nội dung trò chơi vận động vào các giờ dạy phải hết sức hợp lí, khoa học, tạo cho học sinh tâm lí tinh thần thoải mái, vui vẻ, tự tin, yên tâm khi bước vào giờ học là điều hết sức cần thiết. Ngoài ra các yếu tố như: sân tập chưa đúng quy cách, trang thiết bị dạy học thì thiếu nên cũng ảnh rất nhiều đến việc đổi mới phương pháp dạy học và kết quả học tập của các em học sinh.
	* Đối với học sinh:
	Ngày nay do số lượng học sinh đông, đời sống kinh tế gia đình được nâng lên tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để thúc đẩy phong trào TDTT phát triển trong đó có thể thao trường học. Nhưng do nhận thức của các bậc phụ huynh còn hạn chế không quan tâm đến con em nên tình trạng sức khỏe thể lực của học sinh kém phát triển, mặt khác do cơ sở vật chất sân tập, dụng cụ tập luyện của học sinh cũng ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của các em.
	Trong xã hội hiện đại, tình trạng học sinh thiếu vận động và thừa chất dinh dưỡng ngày càng nhiều, hiện tượng học sinh có trọng lượng cơ thể vượt quá mức bình thường hoặc mắc bệnh béo phì khiến các em rụt rè ngại giao tiếp do mặc cảm với những người xung quanh. Việc tập luyện thường xuyên liên tục đặc biệt là trò chơi sẽ giúp các em thoát khỏi tình trạng nêu trên, tiêu hao năng lượng thừa, không thể tích tụ thành mỡ. Trò chơi vừa có lợi cho sức khoẻ vừa chống lại được căn bệnh béo phì và làm tăng hứng thú trong tập luyện.
 	Quá trình thực hiện hệ thống bài tập thể chất và tham gia thi đấu thể thao một cách có ý thức nhằm thỏa mãn nhu cầu hoàn thiện về sinh học và xã hội của nhân cách, đạt thành tựu cao về thể thao đã đem lại hiệu quả không những về mặt sức khỏe mà còn hình thành ở học sinh về phẩm chất đạo đức con người mới như: cuộc sống rõ ràng, trong sáng, biết ước mơ, hoài bão làm người chân chân chính và có ích cho xã hội.
* Kết quả phỏng vấn học sinh:
	Để đánh giá mức độ cần thiết của trò chơi vận động trong giáo dục thể chất cho học sinh THCS và mức độ sử dụng nó. Hiện nay tôi cũng đã tiến hành phỏng vấn các em học sinh . Kết quả được trình bày trên bảng sau:
	Bảng 1. Đánh giá mức độ cần thiết của trò chơi vận động trong giờ thể dục cho học sinh Trường THCS Nga Trung (n= 200 )
STT
Mức độ cần thiết
Số người trả lời
Tỷ lệ %
1
Rất cần
192
96%
2
Cần
8
4%
3
Không cần
0
0%
4
Không biết
0
0%
	 Đánh giá về nhận thức của học sinh qua học tập môn trò chơi vận động phần lớn học sinh đã nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết và tác dụng của môn học. Nhìn chung hầu hết học sinh đều rất thích môn học và tham gia tự giác nhiệt tình làm cho tiết học sôi nổi đạt hiệu quả cao và có tác dụng giáo dục thể chất và nhân cách cho học sinh.
	Ngày nay cùng với sự đổi mới của đất nước việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho thế hệ trẻ là đặc biệt quan trọng. Chính vì thế công tác giáo dục thể chất cho học sinh cần phải có chương trình giáo dục cụ thể, kế hoạch hợp lý, phương pháp tổ chức khoa học và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tạo điều kiện tốt cho sự phát triển thể lực của học sinh.
	 Thực trạng áp dụng các loại trò chơi vận động cho học sinh hiện còn chưa hợp lý với từng lứa tuổi, hầu hết các loại trò chơi trong chương trình do Bộ giáo dục quy định còn ít và nghèo nàn, lặp lại nhiều lần trong các tiết học. Vì vậy gây nên sự nhàm chán, thiếu sự hào hứng do các em đã chơi nhiều lần hoặc không có thời gian để tổ chức trò chơi vì thời gian học các nội dung khác chiếm một lượng lớn thời gian. Ngoài ra do phương pháp tổ chức của giáo viên chưa hợp lý, thiếu sự sáng tạo, điều kiện dụng cụ sân bãi thiếu thốn hoặc quá nhỏ nằm ngay cạnh các lớp học văn hóa nên không được tổ chức chơi vì ảnh hưởng đến các tiết học văn hóa. Nhìn chung qua các tiết học các khối lớp cũng đã tổ chức các trò chơi vào các buổi học nhưng đa số là thực hiện chưa hết nội dung vì đã hết giờ hoặc tổ chức dưới các hình thức khác.
	Để tăng hiệu quả của công tác giáo dục thể chất cho học sinh yêu cầu việc áp dụng các loại trò chơi phải có nội dung phong phú, sáng tạo và linh hoạt lôi cuốn người chơi và phù hợp với điều kiện sân tập của nhà trường. Vì vậy người làm công tác giáo dục thể chất phải có phương pháp quản lý và tổ chức chặt chẽ các giờ chơi để mang lại hiệu quả giáo dục cần tăng cường giáo dục tính tự giác tích cực cho các em học sinh tránh các biểu hiện quá ham chơi dẫn đến quá sức hay dẫn đến sự lười biếng và trốn tránh trách nhiệm của các em. Ngoài trò chơi phải có tác dụng phát triển các tố chất thể lực và giáo dục các phẩm chất đạo đức và nhân cách con người. Nên áp dụng các loại trò chơi mang tính dân gian 
	Đại đa số các học sinh rất ngại thực hiện các bài tập của giáo viên đặc biệt là các bài tập thể lực hoặc những điều kiện tự nhiên không thuận lợi như:  như trời nắng to, mưa, gió, sương mù... và sự tẻ nhạt của các nội dung vì phải tập lặp đi lặp lại quá nhiều những bài tập như ở các nội dung chạy ngắn, chạy nhanh, nhảy cao, cao nhảy xa, đặc biệt là nội dung chạy bền thường học sinh rất sợ khi thực hiện nội dung này
	 Với thực trạng trên là một giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất tôi luôn mong muốn tìm ra các phương pháp tối ưu nhất để tạo hứng thú học tập cho học sinh và phương pháp trò chơi đã giúp tôi tạo được hứng thú học tập cho học sinh và giải quyết được các khó khăn của nội dung  tiết học
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
 	 Để giáo dục các tố chất cho học sinh tôi đã sử dụng rất đa dạng các bài tập để tạo hứng thú cho học sinh, nhưng qua quá trình sử dụng các phương pháp đó tôi nhận thấy phương pháp trò chơi đem lại hiệu quả rất cao vì trong trò chơi bao giờ cũng có hiện tượng thắng thua Vì sự phân chia thứ hạng nhất nhì ba do nó đòi hỏi mỗi người chơi muốn dành được thứ hạng cao nhất một phải có những cách khác nhau để đạt được thứ hạng cao. Như vậy qua quá trình giả

Tài liệu đính kèm:

  • docxskkn_su_dung_phuong_phap_to_chuc_tro_choi_de_nang_cao_hieu_q.docx