SKKN Một số cải tiến trong việc quản lý và sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng đổi mới ở Lớp 11C10 của trường THPT Trung An năm học 2017-2018

SKKN Một số cải tiến trong việc quản lý và sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng đổi mới ở Lớp 11C10 của trường THPT Trung An năm học 2017-2018

Trong công tác quản lý học sinh, giáo viên chủ nhiệm tập trung thiết kế nội dung sổ báo cáo cho các cán sự lớp chủ yếu là sổ báo cáo của lớp trưởng, lớp phó trật tự, lớp phó phong trào và lớp phó học tập. Nội dung trong sổ báo cáo tập trung vào nhiệm vụ đặc thù của từng cán sự. Để sử dụng sổ báo cáo một cách thành thạo, giáo viên chủ nhiệm đã thiết kế nội dung rất ngắn gọn, dễ sử dụng và hướng dẫn cho từng cán sự thực hiện việc ghi chép và báo cáo theo các trình tự đã thiết kế trong sổ.

Trong công tác sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm dựa trên nền tảng của phương pháp sinh hoạt lớp theo hướng đổi mới và đã thực hiện một số cải tiến trong bố cục tiết sinh hoạt, đặc biệt là cải tiến hoạt động “sinh hoạt theo chủ đề” thành hoạt động “sinh hoạt chuyên môn”, nhằm củng cố và nâng cao học lực cho các thành viên trong lớp. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn do hai tổ chuyên môn ở lớp thực hiện:

- Tổ khoa học tự nhiên: bao gồm Toán, Lý, Hóa và Sinh.

- Tổ khoa học xã hội: bao gồm Ngữ văn, Tiếng Anh, Sử, Địa và GDCD.

 

docx 14 trang haihuy29 15/08/2023 6781
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số cải tiến trong việc quản lý và sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng đổi mới ở Lớp 11C10 của trường THPT Trung An năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT TRUNG AN
Địa chỉ: Trung An - Huyện Cờ Đỏ - Thành Phố Cần Thơ
Điện thoại: 07103. 857377
Email: c3trungan@cantho.moet.edu.vn
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
“MỘT SỐ CẢI TIẾN TRONG VIỆC QUẢN LÝ 
VÀ SINH HOẠT CHỦ NHIỆM THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI Ở LỚP 11C10 CỦA TRƯỜNG THPT TRUNG AN, NĂM HỌC 2017 - 2018”
Giáo viên: Nguyễn Văn Thẳng
Điện thoại: 0939. 017315
Email: nv_thang.c3trungan@cantho.edu.vn
THÁNG 3 NĂM 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến ngành Giáo dục TP. Cần Thơ.
1. Tên sáng kiến: “Một số cải tiến trong việc quản lý và sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng đổi mới ở lớp 11C10 của trường THPT Trung An, năm học 2017 – 2018”.
2. Quyết định công nhận sáng kiến của cơ sở nơi sáng kiến được công nhận: số 28/QĐ-THPTTA ngày 02/04/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Trung An.
3. Tác giả sáng kiến:
Số
TT
Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh
Chức vụ,
đơn vị công tác
Trình độ chuyên môn
 01
Nguyễn Văn Thẳng
14/04/1986
Giáo viên, trường THPT Trung An
Thạc sĩ
4. Thời điểm sáng kiến được áp dụng: 02/01/2017.
5. Nội dung sáng kiến:
5.1 Lý do chọn đề tài
Từ yêu cầu và nhiệm vụ của giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp là phải xây dựng được một tập thể lớp có tính tự quản cao và mỗi thành viên trong lớp phải có tinh thần tự giác tốt để thực hiện nhiệm vụ học tập và nghĩa vụ của mỗi cá nhân đối với tập thể lớp.
Thực trạng: Tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm đặt ở cuối mỗi tuần học, tiết học không có phân phối chương trình hay nội dung yêu cầu cụ thể, cùng với tâm lí mỏi mệt muốn nghỉ ngơi ở cuối tuần nên dễ bị thực hiện qua loa đại khái. Vì vậy, nhiệm vụ, mục tiêu và ý nghĩa của tiết sinh hoạt chủ nhiệm dễ bị đánh mất, làm mất tác dụng của tiết học đó.
Qua thực nghiệm theo phương pháp quản lý, tiến trình sinh hoạt chủ nhiệm đổi mới cùng với kết quả học tập và rèn luyện của lớp trong học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 rất thấp so với các lớp khác cùng khối, chất lượng giáo dục ở lớp chưa đạt được theo yêu cầu của nhà trường và mục tiêu của lớp. 
5.2 Giải pháp thực hiện
Trong công tác quản lý học sinh, giáo viên chủ nhiệm tập trung thiết kế nội dung sổ báo cáo cho các cán sự lớp chủ yếu là sổ báo cáo của lớp trưởng, lớp phó trật tự, lớp phó phong trào và lớp phó học tập. Nội dung trong sổ báo cáo tập trung vào nhiệm vụ đặc thù của từng cán sự. Để sử dụng sổ báo cáo một cách thành thạo, giáo viên chủ nhiệm đã thiết kế nội dung rất ngắn gọn, dễ sử dụng và hướng dẫn cho từng cán sự thực hiện việc ghi chép và báo cáo theo các trình tự đã thiết kế trong sổ.
Trong công tác sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm dựa trên nền tảng của phương pháp sinh hoạt lớp theo hướng đổi mới và đã thực hiện một số cải tiến trong bố cục tiết sinh hoạt, đặc biệt là cải tiến hoạt động “sinh hoạt theo chủ đề” thành hoạt động “sinh hoạt chuyên môn”, nhằm củng cố và nâng cao học lực cho các thành viên trong lớp. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn do hai tổ chuyên môn ở lớp thực hiện:
- Tổ khoa học tự nhiên: bao gồm Toán, Lý, Hóa và Sinh.
- Tổ khoa học xã hội: bao gồm Ngữ văn, Tiếng Anh, Sử, Địa và GDCD.
Hai tổ chuyên môn này sẽ hoạt động dưới sự điều hành và quản lý của lớp phó học tập ở tiết học sinh hoạt chủ nhiệm, các thành viên trong hai tổ chuyên môn bao gồm các cá nhân có học lực từ loại khá trở lên về một môn học trong tổ chuyên môn, đảm bảo trong mỗi tổ đều có đủ các thành viên đại điện cho các môn có trong tổ chuyên môn, các thành viên này làm nhiệm vụ sưu tầm và giải được các bài tập của chuyên môn, các bài tập trong hoạt động sinh hoạt chuyên môn chỉ tập trung vào hai mức độ “biết” và “hiểu” nhằm ôn lại các kiến thức đã học trong tuần hoặc chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra sắp tới.
5.3 Kết quả
Về thực hiện nề niếp và tác phong, các em có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện nội quy của nhà trường và lớp học, các cán sự lớp cảm thấy nhẹ nhàn hơn trong việc thực hiện việc quản lý lớp vì mỗi cá nhân trong tập thể đã ý thức được trách nhiệm học tập và nghĩa vụ của bản thân đối với tập thể. Điều này được thể hiện rõ qua số liệu ở Bảng 1 được thống kê, ghi nhận trên phần miềm SMAS, phần mềm cập nhật về tình hình vi phạm nề nếp, tác phong, kết quả học tập, của học sinh. 
	Bảng 1: Số liệu so sánh kết quả vi phạm của học sinh lớp chủ nhiệm 11C10 trước (Giữa học kì 1) và sau (Giữa học kì 2) khi áp dụng sáng kiến vào thực tế ở lớp
Lỗi vi phạm
Thời điểm
Nghỉ học
Đi học trễ
Không đồng phục
Có phép
Không phép
Giữa học kỳ 1
27
12
8
9
Giữa học kỳ 2
9
2
1
1
Bảng 2: Số liệu so sánh kết quả học tập của học sinh lớp chủ nhiệm 11C10 trước (Giữa học kì 1) và sau (Giữa học kì 2) khi áp dụng sáng kiến vào thực tế ở lớp
 Môn học
% >=5 điểm
Toán 
Lý 
Hóa
Sinh
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lí
GDCD
Giữa học kỳ 1
45,34%
60,23%
63,17%
67,21%
57,12%
72,13%
79,54%
85,27%
Giữa học kỳ 2
68,17%
89,90%
90,29%
88,95%
72,96%
89,89%
95,20%
98,14%
Kết quả số liệu so sánh ở Bảng 2 đã cho thấy hiệu quả của việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn đã mang lại hiệu quả rất cao, các thành viên trong tổ chuyên môn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sưu tầm các câu hỏi và bài tập để triển khai đến các thành viên trong lớp, đây được xem là một nguồn cung cấp tài liệu tham khảo tốt cho các thành viên trong lớp, các thành viên trong tổ chuyên môn đã đang thành công trong việc xây dựng “tập thể cùng tiến”.
6. Tính hiệu quả
6.1 Hiệu quả kinh tế
Trong quá trình sinh hoạt, các cán sự sẽ báo cáo các kết quả của các hoạt động học tập và rèn luyện theo mẫu sổ báo cáo, điều này giúp các cán sự báo cáo một cách lưu loát, tránh tình trạng lúng túng trong báo cáo, giúp tiết học sinh hoạt lớp được thực hiện theo đúng thời gian quy định, tránh được tình trạng “ướt” hoặc “cháy” giáo án. Bên cạnh đó, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và không có thời gian học tập sẽ tận dụng hoạt động “sinh hoạt chuyên môn” này để giảm được chi phí học thêm và có nhiều thời gian phụ giúp công việc ở gia đình.
6.2 Lợi ích xã hội
Các cá nhân vi phạm sẽ thực hiện tự phê bình trước tập thể lớp và đưa ra phương hướng khắc phục vi phạm của bản thân dưới sự giám sát của các cán sự lớp và giáo viên chủ nhiệm. Từ đó, các thành viên trong lớp sẽ có ý thức thực hiện tốt những nội quy của nhà trường và lớp học, các em sẽ có ý thức tự học tập và tu sửa bản thân tốt hơn, tạo được lòng tin của phụ huynh về môi trường học tập và rèn luyện ở nhà trường tốt hơn.
7. Phạm vi ảnh hưởng
Sáng kiến này có thể áp dụng rộng rãi ở các trường THPT có điều kiện và hoàn cảnh tương tự như lớp 11C10 ở trường THPT Trung An, lớp học gồm nhiều học sinh có học lực yếu và thường vi phạm nề nếp của trường và lớp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em, giúp các em biết tự nhận xét và tự phê bình trước tập thể và cố gắng thực hiện tốt việc khắc phục các vi phạm của bản thân, hăng say học tập để cùng tiến bộ với bạn bè trong lớp, thông qua sự giám sát đầy trách nhiệm của các cán sự lớp và giáo viên chủ nhiệm.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 Cờ Đỏ, ngày 28 tháng 03 năm 2018
 Người mô tả sáng kiến
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 Nguyễn Văn Thẳng
PHỤ LỤC
I. Thiết kế sổ ghi nhận các hoạt động cho các cán sự lớp
a. Mẫu báo cáo của lớp trưởng
TUẦN: ___.	 	Ngày __ tháng __ năm 2018.
NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Tình hình về nề nếp và tác phong của lớp trong nhà trường, lớp học:
2. Tình hình về học tập và kết quả đánh giá, nhận xét của giáo viên bộ môn:
3. Tình hình về tham gia các phong trào ở Nhà trường – Đoàn thể:
4. Nhận xét và đánh giá chung các hoạt động trong tuần:
5. Phương hướng, nhiệm vụ của tập thể trong tuần tới:
 	 Lớp trưởng
Trịnh Thị Ngọc Thi
b. Mẫu báo cáo của lớp phó trật tự
TUẦN: ___.	 	 Ngày __ tháng __ năm 2018
NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Tình hình đi trễ, vắng (CP hoặc KP, kể cả chính khóa và ngoại khóa):
2. Tình hình truy bày đầu giờ, tiết tự quản:
3. Tình hình nề nếp và tác phong trong giờ học (chính khóa và ngoại khóa):
4. Nhận xét và đánh giá chung về nề nếp của lớp trong tuần vừa qua:
5. Phương hướng, nhiệm vụ của tập thể trong tuần tới:
 	 Lớp phó trật tự
Nguyễn Khánh Trân
c. Mẫu báo cáo của lớp phó phong trào
TUẦN: ___.	 	 Ngày __ tháng __ năm 2018
NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Tình hình trực vệ sinh lớp học, trực trái buổi và các hoạt động lao động khác:
2. Tình hình tham gia các phong trào của Nhà trường và Đoàn trường trong tuần:
3. Các phong trào của mới của Trường và của Đoàn:
4. Nhận xét và đánh giá chung về các hoạt động trong tuần qua:
5. Phương hướng tuần tới (Phân công trực vệ sinh, tham gia phong trào,)
 	 Lớp phó phong trào
Võ Hoàng Thái
d. Mẫu báo cáo của lớp phó học tập
TUẦN: ___.	 	 Ngày __ tháng __ năm 2018
NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Tình hình kiểm tra (Miệng, 15 phút, 1 tiết, kiểm tra giữa kì và thi cuối học kì):
2. Tình hình phát biểu xây dựng bài của các bạn trong lớp học:
3. Công tác hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho các bạn trong lớp:
4. Nhận xét và đánh giá chung về tình hình học tập của lớp trong tuần qua:
5. Nội dung sinh hoạt chuyên môn trong tuần:
6. Phương hướng và kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trong tuần tới:
 	 Lớp phó học tập
Nguyễn Thị Thùy Trang
II. Mô tả các hoạt động trong tiết sinh hoạt lớp theo hướng cải tiến
TIẾN TRÌNH BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ THỦ QUỸ
Tổ trưởng tổ 1 báo cáo kết quả các hoạt động của tổ trong tuần vừa qua.
Tổ trưởng tổ 2 báo cáo kết quả các hoạt động của tổ trong tuần vừa qua.
Tổ trưởng tổ 3 báo cáo kết quả các hoạt động của tổ trong tuần vừa qua.
Tổ trưởng tổ 4 báo cáo kết quả các hoạt động của tổ trong tuần vừa qua.
Thủ quỹ lớp báo cáo việc thu - chi tiền quỹ của lớp trong tuần vừa qua.
TIẾN TRÌNH BÁO CÁO CỦA CÁC LỚP PHÓ
Lớp phó trật tự báo cáo tình hình nề nếp của lớp trong tuần vừa qua.
Lớp phó phong trào báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phong trào của lớp trong tuần qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong tuần tới.
Lớp phó học tập báo cáo kết quả học tập của lớp trong tuần vừa qua.
HOẠT ĐỘNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA LỚP TRƯỞNG VÀ CỦA GVCN
Lớp trưởng nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua, yêu cầu các cá nhân vi phạm tự phê bình trước tập thể và đề xuất kế hoạch hoạt động trong tuần tới.
Giáo viên chủ nhiệm đại diện lớp trao thưởng khích lệ cho cá nhân xuất sắc và tổ về nhất trong tuần vừa qua.
Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nhận xét kết quả thi đua tuần vừa qua của các tổ, tuyên dương các cá nhân xuất sắc, nhắc nhở việc thực hiện phương hướng khắc phục của các cá nhân vi phạm và triển khai nội dung nhiệm vụ trong tuần tới từ nhà trường.
TIẾN TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA LỚP
Bộ phận tổ chuyên môn triển khai nội dung sinh hoạt chuyên môn trong tuần
Hoạt động giải bài tập của các thành viên trong lớp
(Ưu tiên cho các thành viên có học lực thấp trong lớp)
Lớp phó học tập đại diện trao thưởng cho các bạn làm được bài tập từ bộ phận chuyên môn lớp
Giáo viên chủ nhiệm đại diện lớp trao thưởng cho các bạn làm được bài tập từ bộ phận chuyên môn, phụ kèm sản phẩm của việc trải nghiệm khoa học kỹ thuật ở trường.
HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC TIẾT SINH HOẠT LỚP
Thư ký lớp tóm tắt nội dung sinh hoạt lớp chủ nhiệm, nội dung chủ yếu là kết quả của các hoạt động lớp, nội dung tự phê bình của các cá nhân vi phạm, phương hướng nhiệm vụ của tuần tới.

Tài liệu đính kèm:

  • docxskkn_mot_so_cai_tien_trong_viec_quan_ly_va_sinh_hoat_chu_nhi.docx