SKKN Một số giải pháp xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết nhất trí

SKKN Một số giải pháp xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết nhất trí

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã đã dạy: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết- Thành công thành công đại thành công”.Thực hiện lời dạy của Người, mỗi nhà trường luôn quan tâm đến việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí cao, trong đó đội ngũ nhà giáo là nòng cốt. Tập thể sư phạm có ý nghĩa quyết định đối với việc giáo dục thế hệ trẻ.Trên thực tế một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí và ở đó luôn có tình người. Tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao, mọi người sống bên nhau đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh của đơn vị. Một cái bắt tay siết chặt, một câu hỏi han chân tình, một ánh mắt thân thiện, một chút quan tâm nhỏ của một Thủ trưởng có uy tín có thể làm cho mọi thành viên khoẻ hẳn lên về cả sinh lực và tinh thần, hiệu quả công việc sẽ trôi trảy, mọi người sẽ yên tâm công tác và đều muốn vun đắp, đem lại lợi ích cho đơn vị của mình. Ngược lại sự thất vọng trong công tác, một câu quở trách không đúng lúc, đúng mức của Thủ trưởng có thể làm cho người ta trở nên ủ dột, chán nản, tuyệt vọng và ảnh hưởng rất xấu tới kết quả làm việc của họ. Hơn thế nữa xây dựng một bầu không khí tâm lý trong nhà trường thật sự thân thiện “ xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa CBQL, GV, NV và PHHS” tốt cũng là việc cần phải thực hiện ở một tập thể nhà trường để mọi người cùng đồng lòng, biết thương yêu nhau, biết chia sẻ, tương thân tương ái, coi nhau như anh em một nhà, nếu đoàn kết mọi người sẽ sẵn lòng bỏ qua cho nhau những lỗi lầm vì: “Yêu nhau yêu cả đường đi lối về; ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng” .

doc 20 trang thuychi01 15/06/2020 90
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số giải pháp xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết nhất trí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC
STT
NỘI DUNG
TRANG
1
Phần 1. Mở đầu
1
2
1.Lý do chọn đề tài
1
3
2.Mục đích của SKKN
2
4
3.Đối tượng nghiên cứu
2
5
4.Phạm vi nghiên cứu
2
6
5.Phương pháp nghiên cứu
2
7
Phần 2. Nội dung
3
8
I.Cơ sở lý luận
3
9
II.Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng SKKN
5-7
10
III.Các giải pháp đã sử dụng để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí.
811
11
IV.Hiệu quả của SKKN
11-16
12
Phần 3. kết luận và kiến nghị
17-18
Phần 1. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn sáng kiến: 
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã đã dạy: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết- Thành công thành công đại thành công”.Thực hiện lời dạy của Người, mỗi nhà trường luôn quan tâm đến việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí cao, trong đó đội ngũ nhà giáo là nòng cốt. Tập thể sư phạm có ý nghĩa quyết định đối với việc giáo dục thế hệ trẻ.Trên thực tế một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí và ở đó luôn có tình người. Tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao, mọi người sống bên nhau đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh của đơn vị. Một cái bắt tay siết chặt, một câu hỏi han chân tình, một ánh mắt thân thiện, một chút quan tâm nhỏ của một Thủ trưởng có uy tín có thể làm cho mọi thành viên khoẻ hẳn lên về cả sinh lực và tinh thần, hiệu quả công việc sẽ trôi trảy, mọi người sẽ yên tâm công tác và đều muốn vun đắp, đem lại lợi ích cho đơn vị của mình. Ngược lại sự thất vọng trong công tác, một câu quở trách không đúng lúc, đúng mức của Thủ trưởng có thể làm cho người ta trở nên ủ dột, chán nản, tuyệt vọng và ảnh hưởng rất xấu tới kết quả làm việc của họ. Hơn thế nữa xây dựng một bầu không khí tâm lý trong nhà trường thật sự thân thiện “ xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa CBQL, GV, NV và PHHS” tốt cũng là việc cần phải thực hiện ở một tập thể nhà trường để mọi người cùng đồng lòng, biết thương yêu nhau, biết chia sẻ, tương thân tương ái, coi nhau như anh em một nhà, nếu đoàn kết mọi người sẽ sẵn lòng bỏ qua cho nhau những lỗi lầm vì: “Yêu nhau yêu cả đường đi lối về; ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng” .
Một tập thể đoàn kết là tiền đề dẫn đến sự thành công trong công tác của một người Hiệu trưởng, làm cho việc quản lý của mình diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái, hiệu quả công tác sẽ cao hơn và đạc biệt là bầu không khí trong nhà trường luôn vui vẻ, yên ấm.
2.	Mục đích của sáng kiến
- Đây là một vấn đề tuy không mới song rất khó nó đòi hỏi người quản lý phải xá định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tập thể sư phạm trường THPT đoàn kết và đưa ra là mục tiêu hàng đầu trong mỗi nhà trường.
-Nghiên cứu phong cách, năng lực lãnh đạo của người Hiệu trưởng, mối quan hệ giữa người với người, giữa người lãnh đạo với cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
 -Tìm ra những biện pháp để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh ở trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
3. Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp quản lí trường THPT ; lí luận về đoàn kết ; các biện pháp cụ thể nhằm xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết.
4. Phạm vi nghiên cứu
Quản lí trường THPT ; quản lí trường THPT Quảng Xương 3; Nghiên cứu trong trongg 3 năm học: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
5. Phương pháp nghiên cứu
Kết hợp kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà trường với lý luận và các tài liệu tham khảo có liên quan đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân tôi sử dụng những nhóm phương pháp nghiên cứu sau : 
-. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận
+ Nghiên cứu các Văn kiện, Nghị quyết các cấp Đảng, các văn bản Nhà nước, Luật giáo dục, Điều lệ trường trung học phổ thông, giáo trình, bài giảng của các giảng viên ở Học viện quản lí giáo dục...
- Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
+ Phương pháp Quan sát.
+ Phương pháp Đàm thoại.
+ Phương pháp Điều tra (phiếu hỏi).
+ Phương pháp Nghiên cứu sản phẩm
+ Phương pháp Tổng kết kinh nghiệm 
Phần 2. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Tập thể sư phạm là một tổ chức chính trị xã hội, tập hợp những người cùng công tác trong một môi trường giáo dục cụ thể, dưới sự quản lí của một nhà lãnh đạo nhất định. Tập thể sư phạm có tính thống nhất về nhiệm vụ, mục tiêu chung. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều nhận rõ nhiệm vụ của mình, đều có điều kiện tốt nhất để hoạt động sáng tạo, để gắn bó và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Đoàn kết được thể hiện trước hết là sự thống nhất giữa mục đích cá nhân và mục đích tập thể, sự thống nhất này làm cho cá nhân phát triển, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tập thể và ngược lại, tập thể đoàn kết là sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong tập thể để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục. Tập thể có lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có trách nhiệm với nhau, có trách nhiệm với tập thể
Theo tinh thần Đại hội Đảng IX, nghị quyết 40 của Quốc hội, chỉ thị 14 của thủ tướng chính phủ một vấn đề đặt ra là: “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.(Điều 2- Luật giáo dục).
Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Từ lý luận đến thực tiễn, chúng ta nhận thấy xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh toàn diện là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Là ý chí quyết tâm của mỗi thành viên trong tập thể sư phạm, chính là sự kết dính chặt chẽ, khoa học của mỗi cá nhân trong tập thể sư phạm. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng.
Trong nhà trường người Hiệu trưởng cần thấu hiểu nâng cao mở rộng kiến thức hiểu biết, kiến thức khoa học bắt đầu từ việc đặt nền móng vững chắc đó là xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết. Vì thông qua tập thể sư phạm sẽ hình thành những nhân cách lý tưởng cho những lớp người lao động sáng tạo, tạo ra mọi giá trị vật chất tinh thần cho xã hội. Có tập thể sư phạm Đoàn kết thì ở đó mỗi cá nhân mới có cơ hội, điều kiện thể hiện năng lực của mình. Do đó người quản lý cần phải xây dựng một khối đoàn kết thống nhất và đưa vào mục tiêu kế hoạch tổng thể tiến hành chỉ đạo thường xuyên liên tục có như vậy mới nâng cao được chất lượng hiệu quả giáo dục đáp ứng yêu cầu xã hội.
Để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí thì người quản lý phải có đủ đức, đủ tài, thể hiện tính gương mẫu, năng động, sáng tạo. Khi làm việc phải đảm bảo nguyên tắc, kỷ cương, trách nhiệm; trong công việc phải công khai, công bằng, dân chủ, thực hiện sự đoàn kết nhất trí trong ban giám hiệu, trong cấp uỷ, công đoàn, đoàn thanh niên và tập thể sư phạm. Tạo sự tôn trọng, gần gũi hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra môi trường sư phạm đoàn kết lành mạnh, tạo lòng tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để cùng nhau làm việc đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Đất nước đang chuyển mình để đổi mới và phát triển, buộc các nhà giáo dục, các nhà quản lý cũng phải chuyển đổi, vận động sao cho phù hợp với xu thế chung của xã hội. Bằng mọi biện pháp, hình thức thông minh, năng động, sáng tạo, tập hợp, huy động được mọi nguồn lực, một lực lượng quan trọng mang tính quyết định. Với lý do trên tôi mạnh dạn chọn đề tài: Một số giải pháp xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết nhất trí.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG 
KIẾN KINH NGHIỆM
Trường THPT Quảng Xương 3, là một trường THPT nằm ở phía đông bắc huyện Quảng Xương( Nay thuộc Thị xã Sầm Sơn), học sinh chủ yếu con em nông dân còn nghèo và khó khăn của 16 xã vùng biển, cận biển. Tuy nhiên các em chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc. Số lượng học sinh có những năm lên đến gần 50 lớp với các loại hình học như: THPT hệ Công lập, THPT hệ bán công, THPT hệ bổ túc.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhan viên có lúc lên đến 100 người ( kể cả hợp đồng). Tồn tại trong nhà trường hai nhóm, nhóm người cao tuổi và nhóm tuổi trẻ. Nhóm cao tuổi thì cậy mình nhiều kinh nghiệm nên đôi khi còn bảo thủ và hay tự ái trước thế hệ trẻ, còn thế hệ trẻ thì lại thiếu kinh nghiệm nhưng không chịu học hỏi, không chịu tiến bộ. Dẫn đến sự mâu thuẫn giữa lực lượng cao niên và nhóm trẻ tuổi, người cao tuổi thì hay tự ái, còn trẻ tuổi không chịu tích lũy học hỏi.
Đội ngũ giáo viên phần đa tuổi đời còn ít và số lượng nữ chiếm trên 50% nên có nhiều khó khăn cho nhà trường khi giáo viên nghỉ sinh đồng loạt, rồi lại con nhỏ...dẫn đến bố trí thời khóa biểu cho toàn trường rất khó khăn được người này lại khó cho người khác, nhất là những môn ít giáo viên. 
Đội ngũ giáo viên phần lớn ở cách xa trường, nên bố trí tiết đầu cho những giáo viên này thật sự là khó khăn, nhất là các giáo viên này có con nhỏ sáng phái đưa con đến trường học ,.... 
Trong những năm trước đây, quản lý lãnh đạo của người đứng đầu nhà trường còn mang tính mệnh lệnh, hành chính chứ chưa nghiên cứu tâm lý trong quản lý như nắm tâm lý từng cá nhân cán bộ, giáo viên và nhân viên, nên khi phân công công việc cho dạy lớp này, lớp kia hay chủ nhiệm lớp này hay lớp kia chưa phù hợp chưa đúng nguyện vọng nên các cá nhân không có động lực phát triển.
Lãnh đạo nhà trường làm việc còn mang tính chất mệnh lệnh, độc đoán, chỉ biết giao việc chứ chưa hiểu người để giao việc. Dẫn đến mọi người không đồng tình, nghi kỵ “ bằng mặt mà không bằng lòng” do đó chưa kích thích và chưa khai thác hết tiềm năng, năng lực của mỗi con người trong đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
Trong những năm trước đây sự giao việc của hiệu trưởng căn cứ trên quy chế chuyên môn, phân công cứng nhắc, chưa đúng người, đúng việc, còn quân bình chủ nghĩa, dẫn đến không có sự cạnh tranh, không có sự phân đấu.
Tập thể lãnh đạo trong nhà là rất quan trọng, là niềm tin của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. Người đứng đầu phả biết nghe cấp dưới của mình trình bày và phản ánh cho dù là trái chiều suy nghĩ của mình. Trong những năm qua do độc đoán, đọc quyền nên việc tham khảo ý kiến của cấp phó còn ít và chưa phát huy được vai trò, phát huy được những mặt tích cực của cấp phó. Do đó công việc hàng năm nó cứ hoàn thành và trôi đi một cách bình thường không có gì đổi mới, không có gì đột phá vì thiếu “ ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Trong những năm trước đây, tuy tập thể lãnh đạo nhà trường không mất đoàn kết, song hiên tượng “ bằng mặt, chứ không bằng lòng” vẫn còn, giao việc thì hoàn thành, không giao việc không làm và không tự giác lám việc. Do đó sự hiến kế xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm không được nhiều, dẫn đến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học còn ít giải pháp hữu ích.
Những năm trước đây, công tác thi đua của nhà trường rất ít được quan tâm, nhất là những năm 2009 về trước, điều đó cũng thể hiện các phong trào thi dua của nhà trường chưa được quan tâm một cách sâu sắc. Dẫn đến thánh tích của nhà trường chỉ dừng chân tại chỗ giấy khen của Giám đốc Sở. Thành tích của cán bộ, giáo viên cũng chỉ giấy khen của Giám đốc sở với số lượng rất ít chỉ một vài người đạt được. Chính vì vậy mà sự kích thích, động viên đối với đội ngũ CBGV không rỗng rãi, kịp thời và cũng chính vì vậy mà làm giảm tinh thần phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên.
Thực hiện ba công khai, đây là một trong những vấn đề rất đơn gian, nhưng lại không đơn giản chút nào. Là vấn đề nhạy cảm, dễ dẫn đến sự nghi kỵ và mất lòng tin vào lãnh đạo ( cấp dưới nghi kỵ cấp trên, nhân viên nghi kỵ thủ trưởng). Trong những năm qua, nhiều nội dung đã được công khai kịp thời như công khai tuyển sinh, công khai kế hoạch, công khai đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, công khai các quy định của nhà trường. Tuy nhiên công khai về sử dụng nguồn kinh phí còn chậm theo định kỳ (mặc dù là đã sử dụng đúng nguyên tắc tài chính) cũng đã dẫn đến sự nghi kỵ và phải yêu cầu đến thanh tra nhân dân kiểm tra (tuy kết quả không có sai sót).
Huy động xã hội hóa xây dựng nhà trường là rất quan trọng để xây dựng CSVC nhà trường trong những lúc kinh phí nhà nước còn khó khăn. Tuy nhiên, việc huy động phải được tiến hành một cách bài bản, hợp quy. Trong những năm trước đây sự huy động còn chưa khoa học dẫn đến sự nghi kỵ trong đội ngũ về sử dụng nguồn xã hội hóa. Mặt khác khi xã hội hóa các chủ trương, mục đích chưa được công khai rõ ràng, còn coi đây là công việc chỉ ban lãnh đạo biết và làm thôi, đẫn đến sự đồng tình của đội ngũ không cao. 
Nhìn chung, trong những năm trước đây nhìn ngoài thì nhà trường có một tập thể đoàn kết nhất trí, nhưng đi sâu vào từng măt, từng vấn đề tôi thấy cũng còn nhiều bất cập cần phải giải quyết ngay để cũng cố, xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí cao.
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ
 1. Người quản lý phải là tấm gương và có tâm:
Bên cạnh không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi thành viên, chú trọng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thấy Phan Thế Thượng cho rằng, cán bộ quản lý phải là người có tâm, có tầm, biết hy sinh lợi ích cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.
Người quản lý phải là trung tâm gắn kết các thành viên trong tập thể; công tâm trong đánh giá cán bộ; có tri thức, năng động và sáng tạo trong công việc; biết tạo sự đoàn kết và cảm hóa mọi người; có lòng nhân ái, độ lượng trong cư xử; biết tạo cơ hội thuận lợi cho mọi thành viên lập công; biết giúp đỡ khi họ gặp khó khăn; biết chia sẻ thành công hay thất bại của các thành viên...
Trong công việc, người đứng đầu có cái tâm trong sáng sẽ là cơ sở để thực hành dân chủ một cách thực sự. Việc thực hành dân chủ rộng rãi chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều nhau. Khi đó người đứng đầu rất cần có khả năng đánh giá, nhìn nhận thấu suốt vấn đề, từ đó kết luận đúng đắn, có sức thuyết phục và trở thành ý chí chung của tập thể. Trong công việc không phải lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió. Lúc thuận lợi thì biết động viên mọi người chớp thời cơ tiến lên; khi khó khăn vẫn vững vàng mục tiêu lý tưởng, có hiểu biết rộng và tầm nhìn xa để nhận ra thời cơ trong thách thức, đoàn kết mọi người cùng vượt qua khó khăn, tiến bước theo định hướng.
2. Hiểu để cùng làm việc:
Muốn quản lý tốt nhân viên của mình người Hiệu trưởng phải tìm hiểu thông tin cá nhân, quá trình đào tạo, quá trình công tác, hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng, sở trường, năng lực, sở thích... của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là rất cần thiết trong công tác quản lý con người, tức là Hiệu trưởng phải nghiên cứu hồ sơ cá nhân, trao đổi riêng, quan sát và theo dõi đánh giá qua các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể. Người lãnh đạo cần biết lắng nghe, phân tích thông tin từ dư luận quần chúng, dư luận xã hội và các ý kiến nhận xét đánh giá trước đó (nếu có).
Việc nắm bắt thông tin cá nhân còn gắn liền với việc giao nhiệm vụ và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do đó, đòi hỏi cán bộ quản lý phải công tâm và có tầm nhìn trong nhận xét đánh giá cán bộ, dám giao nhiệm vụ, dám đặt niềm tin đối với người dưới quyền.
3.Đoàn kết nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo: 
 Xác đinh đây là khâu cần thiết và quan trọng để từng cán bộ giáo viên tin vào sự lãnh đạo hay không, mất niềm tin đội ngũ sẽ chia bè phái, nhóm lợi ích sẽ làm cho tập thể mất đoàn kết từ đây. Do đó đoàn kết trong tập thể lãnh đạo sẽ là niềm tin lớn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đoàn kết quanh tập thể lãnh đạo, tạo động lực lớn thúc đẩy phong trào “ hai tốt” trong nhà trường. Tập thể lãnh đạo đoàn kết tạo niềm tin cho mỗi ca nhân trong tập thể làm việc. 
Muốn có tập thể lãnh đạo đoàn kết, trước hết người đứng đầu phải gương mẫu, công bằng về “quyền lợi, lợi ích”, công bằng về phân công trách nhiệm, công bằng về chế độ chính sách.
4. Thường xuyên hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ:
Trong công tác tổ chức cần đảm bảo các yêu cầu:
Không ngừng phát huy dân chủ trong công tác tổ chức: Phân quyền cho tổ chuyên môn trong phân công nhiệm vụ, biết lắng nghe dư luận và ý kiến đóng góp của các đoàn thể, của tập thể sư phạm và của quần chúng.
Mỗi tổ chức trong nhà trường đều có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng, không chồng chéo trách nhiệm, nhiệm vụ của các tổ chức phải bao trùm đầy đủ các lĩnh vực hoạt động giáo dục của nhà trường và mọi tổ chức có chung một mục tiêu là vì sự phát triển giáo dục của nhà trường. Thông qua bàn bạc dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của tập thể trong việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức, các cá nhân một cách hợp lý, sát thực tế. 
Chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, tạo điều kiện cho CB-GV tham gia học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.
5. Xử lý khéo léo với xung đột:
Việc tăng cường xây dựng nề nếp, kỷ cương và môi trường sư phạm thân thiện trong nhà trường. Theo thầy Phan Thế Thượng ( Hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản – Bến tre) việc đầu tiên cần làm là xây dựng các quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường như: Nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn, quy chế phối hợp làm việc, quy chế quản lý tài chính - tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ...
 Các quy chế này phải được bàn bạc, trao đổi thẳng thắn, dân chủ nhằm thống nhất ý chí hành động, là hành lang pháp lý để mọi người tuân thủ và thực hiện một cách tự giác.
Trường hợp xảy ra hiện trạng mất đoàn kết, có xung đột giữa các thành viên trong nhà trường, người cán bộ quản lý cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, thu thập và xử lý các thông tin liên quan, phối hợp các bộ phận và các các thành viên chủ chốt để giải quyết và xử lý kịp thời. Việc chọn thời điểm, địa điểm, không gian thích hợp để giải quyết xung đột (tùy theo mức độ, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, đối tượng liên quan đến mâu thuẫn...) cũng không kém quan trọng. 
 6. Coi trọng công tác thi đua khen thưởng: 
Với khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải làm thi đua”. Mỗi một tập thể, mỗi một nhà trường đề phải xây dưng các phong trào thi đua để mọi người quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách cáo nhất. Thi đua tạo nên phong trào làm việc sôi nổi, khí thế thúc đẩy hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Thi đua tạo ra đích cho mọi người hướng tới. Do đó phải coi trọng công tác thi đua là coi trọng kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách cao nhất.
Thi đua phải có khen thưởng, ghi nhận thành tích của cá nhân, tâp thể. Khen thưởng đôi khi không nhiều tiền, chỉ là ghi nhận trên giấy nhưng nó tạo nên tinh thần hứng khởi làm việc của mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Thể hiện cá nhân này hơn cá nhân kia, tập thể này hơn tập thể kia. Từ đó thúc đẩy sự phấn đấu của mỗi cá nhân của mỗi tập thể. 
7. Coi trọng công tác xã hội hóa giáo dục:
 Làm tốt công tác tuyên truyền các quan điểm của Đảng với các cấp các ngành và chính quyền địa phương cũng như mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tham gia đầy đủ các cuộc họp ở địa phương, tổ chức các cuộc họp phụ huynh theo định kỳ để triển khai, thông báo, đánh giá xếp loại học sinh cũng như các hoạt động của nhà trường để tham khảo ý kiến đóng góp của các bậc phụ huynh. Tổ chức giao lưu văn nghệ quyên góp ủng hộ học sinh nghèo. Chú trọng công tác tham mưu với chính quyền địa phương, các cấp các ngành, tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm cùng tham gia vào sự nghiệp giáo dục
 IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Sau khi đưa các giải pháp trên vào trong công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thì Tập thể sư phạm nhà trường luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí cao. Môi trường sư phạm trong sáng. Cảnh quan nhà trường: xanh - sạch - đẹp. Trường đã nhiều thành tích trong công tác thi đua hai tốt, liên tục nhiều năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh. Hàng năm được khen thưởng cho tập thể và cá nhân nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Năm 2013 trường được Liên Đoàn lao động tỉnh công nhận đơn vị Văn hóa cấp tỉnh và được chủ tịch nước tặng thưởng Huân ch

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_giai_phap_xay_dung_tap_the_su_pham_doan_ket_nhat.doc